Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

18.12. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrh opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany jedinců zvláště chráněného vlka obecného

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tímto
 

zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.

14.12. 2023 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA ÚČASTNÍKŮM

Příloha
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA ÚČASTNÍKŮM
 
Společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) o umístění a povolení souboru staveb:
stavba hlavní
– SO 01 ocelová hala – s využitím pro zámečnickou dílnu s denní místností, skladem drobného příslušenství, autodílna, sklad železa (přízemní, nepodsklepená ocelová hala, o půdorysných rozměrech 54,6 x 15,9 m, zastřešena sedlovou střechou se sklonem 10o, výšky hřebene 5,88 m)
stavby vedlejší, podmiňující či související
– SO 02 zásobník na kapalný plyn, objem 2 x 4,85 m3,
– SO 03 plynová přípojka, délka 4,00 m venkovní část, PE 100 SDR11 dn 32,
– SO 04 kanalizační přípojka, KG DN 125 – 150, délka 65,00 m,
– SO 05 nepropustná kanalizační jímka, obsah 16,00 m3,
– SO 06 zpevněná plocha – zámková dlažba, plocha 950 m2,
– SO 07 dešťová kanalizace, DN 125, délka 125 bm,
– SO 08 retenční zařízení dešťové vody, obsah 18 m3,
– SO 09 přelivová šachta retenční nádrže,
– SO 10 oplocení 3D, ocelový plot, výška 1,80 m, délka 233 bm,
– SO 11 elektrická posuvná brána, šířka 6,00 m, výška 1,80 m,
– SO 12 elektro rozvod - vnější část, délka 15,00 m, CYKY 4B x 16 + 5C x 1,5 – HDO,
– SO 13 studna (Společné povolení, které vydal Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí),
– SO 14 vodovodní venkovní rozvod, délka 18,50 m, PE dn 32,
– SO 15 přívod elektrické energie ke studni, délka 18,50 m.
na pozemku p. č. 217/23 (orná půda) v katastrálním území Svinišťany.  

4.12. 2023 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VII/2023,

které se koná dne 11. 12. 2023 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2024

 2. Koupě pozemku 61/6 v KÚ Čáslavky

 3. Pasport MK

 4. Různé.

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 4. 12. 2023 Jiří Plšek, starosta obce

9.11. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny

Dne: 28. 11. 2023 od 7:30 do 13:30 hodin:
 
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
 
Česká Skalice (okres Náchod)
třída T. G. Masaryka: č. p. 125
 
Dolany (okres Náchod)
část obce Krabčice
č. p. 3
část obce Sebuč
č. p. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13-17
část obce Svinišťany
č. p. 1-19, 21-31, 33-60, 62, 63
č. ev. 1
kat. území Svinišťany (kód 628441): parcelní č. 24/4, 36, 129/1, 153, 208/12, 215/3, 227/1
kat. území Dolany u Jaroměře (kód 628417): parcelní č. 2651/2
 
Chvalkovice (okres Náchod)
část obce Střeziměřice
č. ev. 1
 
Velký Třebešov (okres Náchod)
č. p. 1-8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 30, 31, 33-55, 60, 63, 64, 65, 68, 99, 109, 111, 112, 114, 115, 116,
117, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 132
kat. území Velký Třebešov (kód 779776): parcelní č. 1, 60/1, 60/2, 306, 487/1

6.11. 2023 O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VI/2023,

 

které se koná dne 6. 11. 2023 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Kontrola usnesení.

 2. Informace ke stavbě vodovodu.

 3. Stavba venkovní učebny pro ZŠ Dolany.

 4. Rozpočtové opatření č. 4/2023, č. 5/2023 a č.6/2023.

 5. Plán inventur za rok 2023

 6. Různé.

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 30. 10. 2023 Jiří Plšek, starosta obce

 

 

13.9. 2023 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
Opatření obecné povahy
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) k podnětu společnosti Stavoka Kosice, a. s., IČO 25275119, Kosice 130, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, zastoupenou na základě plné moci společností Dopravní značení Náchod s. r. o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov ze dne 04. září 2023, oznamuje že,
 
stanoví
 
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-92051-2/ČJ-2023-050506 ze dne 06. září 2023, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
 
přechodnou úpravu provozu
 
na silnici III/307 5 v k. ú. Dolany u Jaroměře v extravilánu a intravilánu obce Sebuč, dle grafického znázornění v příloze

Termín: od 09. 10. 2023 do 11. 10. 2023 (v tomto období 1 den v čase 07:00 hod. do 21:00 hod.)
 
Důvod: zajištění průjezdu přepravy těžkotonážního jeřábu a přepravy tubusu po výstavbu věžového vodojemu v rámci stavby „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“.

13.9. 2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Na základě spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen "katastrální zákon") uveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na území naší obce nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.

11.9. 2023 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
Opatření obecné povahy

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti doručené dne 06. září 2023, pod sp.zn.ODSH-9653/2023-1, společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha, kterou zastupuje fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Jaroslav Michek, IČO 68461135, Polizy 4. 503 27 Osice
 
stanoví
 
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-92434-2/ČJ-2023-050506 ze dne 06. září 2023, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
 
přechodnou úpravu provozu
 
na silnici III/307 1, III/307 5, účelová komunikace – zpevněná plocha na poz. p. č. 2109/1 (místní název U váhy) vše v k. ú. Dolany u Jaroměře dle grafické přílohy

Platnost úpravy:
1) v období od 11. 09. 2023 do 15. 12. 2023
2)v období od 16. 12. 2023 do 30. 06. 2024
3) v období od 01. 07. 2024 do 15. 07.2024
 
Důvod: stavební úpravy stávající průsečné křižovatky v rámci stavby „I/33 Jaroměř – obchvat“

8.9. 2023 OZNÁMENÍ Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany č. V/2023

                                                               OZNÁMENÍ
 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany, č. V/2023,
 
které se koná dne 18.9.2023 (pondělí)
Místo zasedání: OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod.
 
                                                              Program jednání
 
1. Kontrola usnesení.
2. Stavba vodovodu.
3. Změna stanov DSO Jaroměřsko formou dodatku č. 8.
4. Mimořádný příspěvek DSO Jaroměřsko na soudní výlohy.
5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2023 a č. 3/2023.
7. Smlouva č.22000947 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
8. Různé. 
 
Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
 
V Dolanech 8.9.2023                             Jiří Plšek, starosta obce        

27.7. 2023 Veřejná vyhláška

                                                         VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                                                 OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona
                                                                       oznamuje
 
                                           konání společného jednání o návrhu Územního plánu Rychnovek,

které se uskuteční dne 29.08.2023 v 08:00 hodin na Městském úřadu v Jaroměři, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, ve velké zasedací místnosti, dveře č. 218. Společné jednání je neveřejné.
Současně pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona
 
                                                                         doručuje
 
                                    návrh Územního plánu Rychnovek veřejnou vyhláškou.
 
Pořizovatel vyzývá dotčené orgány, aby svá stanoviska uplatnily nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky u pořizovatele. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit písemné připomínky u pořizovatele (Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Návrh Územního plánu Rychnovek bude vystaven k nahlédnutí do 28.09.2023 na Obecním úřadě v obci Rychnovek a na Městském úřadě v Jaroměři, odboru výstavby, kanceláři úřadu územního plánování, v budově nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř (úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě s kontaktní osobou, kterou je Ondřej Hlušička, tel. 491 847 253) a dále také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.jaromer-josefov.cz (Navigace » Rychlé odkazy / úřední deska / územní plánování), nebo pod odkazem:
https:/www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/oznameni-verejnou-vyhlaskou-
spolene-jednani-o-navrhu-uzemniho-planu-rychnovek-4561.html
 

26.7. 2023 Veřejná vyhláška

aktualizováno!
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
Opatření obecné povahy 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) k podnětu společnosti Stavoka Kosice, a. s., IČO 25275119, Kosice 130, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, zastoupená na základě plné moci společností Dopravní značení Náchod s. r. o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov ze dne 15. května 2023, oznamuje že,
                                                                   stanoví
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-65197-2/ČJ-2023-050506 ze dne 03. července 2023, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
 
                                                    přechodnou úpravu provozu
 
na místních komunikacích na poz. p. č. 214/3, 82/13, 9/1 a 108/2, na místní komunikaci – chodníku podél silnice I/33 v k. ú. Svinišťany v intravilánu a extravilánu obce, dle grafického znázornění v příloze
 
                                                    Termín: 07. 08. 2023 – 29. 09. 2023
 
Důvod: výstavba vodovodního řadu přípojek v rámci stavby „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Sviňišťany, Krabčice a Sebuč“ lokalita Svinišťany.

24.7. 2023 Veřejná vyhláška

aktualizováno!
Opatření obecné povahy
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,

                                                           o z n a m u j e,  že

                                                                   stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-65197-2/Čj-2023-050506 ze dne 03.07.2023 

                                                   přechodnou úpravu provozu

na silnici I/33 v obci Dolany, k. ú. Svinišťany, dle grafického znázornění v příloze za podmínek:

dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném

fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

platnost úpravy: od 07.08.2023 do 29.09.2023 - stavba bude rozdělena na IV. etapy: 

 1. Etapa od 07.08.2023 do 18.08.2023
 2. Etapa od 21.08.2023 do 01.09.2023
 3. Etapa od 04.09.2023 do 15.09.2023
 4. Etapa od 18.09.2023 do 29.09.2023

Termíny jsou uvedeny pouze jako orientační, mohou být pozměněny podle reálného průběhu stavebních prací. Etapy budou kontinuálně na sebe navazovat. Celkový termín částečné uzavírky musí být dodržen.
 

důvod: výstavba vodovodu podél pozemní komunikace I/33 v obci Dolany, k. ú. Svinišťany

osoba (organizace) odpovědná za stavbu:

 • Stavoka Kosice, a.s., IČO 25275119, Ing. Jiří Nosek, tel.: 737269519, e-mail: stavoka.jiri.nosek@seznam.cz
osoba (organizace) odpovědná za dopravní značení:
 • Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, Martin Bielik, tel. 602280615, e-mail: technik@dznachod.cz
Více informací v přílohách:

 

11.7. 2023 Veřejná vyhláška

aktualizováno!
Opatření obecné povahy
 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) k podnětu společnosti PDV Stavby s. r. o., IČO 03717721, Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice, zastoupená na základě plné moci společností Dopravní značení Náchod s. r. o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov ze dne 05. června 2023, oznamuje že,
                                                                      stanoví
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-60813-2/ČJ-2023-050506 ze dne 28. června 2023, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
 
                                                        přechodnou úpravu provozu
 
na silnici III/307 1 v k. ú. Krabčice a Dolany u Jaroměře v intravilánu a extravilánu obce a místních komunikacích v k. ú. Krabčice, v intravilánu obce, dle grafického znázornění v příloze
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
 
Termín: od 01. 08. 2023 – do 30. 04. 2024

Důvod: výstavba vodovodního řadu a vodovodních přípojek v rámci stavby „Zásobování  vodou obcí Dolany, Čáslavky, Sviňišťany, Krabčice a Sebuč“ lokalita Krabčice. 

10.7. 2023 ROZHODNUTÍ

aktualizováno!
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Mgr. Martin Červíček

hejtman

ROZHODNUTÍ

hejtmana Královéhradeckého kraje

č. 1/2023 ze dne 10. 7. 2023

O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (ve znění nařízení č. 3/2018, kterým se mění nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru), dále jen „nařízení kraje“, na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace

v y h l a š u j i

pro celé území Královéhradeckého kraje

OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje

na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.

Více infromací v příloze

3.7. 2023 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Opatření obecné povahy 
 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) k podnětu společnosti EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, U Michelského lesa 158/12, 140 00 Praha 4 – Michle, Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, ze dne 08. června 2023, oznamuje že,  
                                                                    stanoví
 
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-68516-2/ČJ-2023-050506 ze dne 03. července 2023, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
                                                       přechodnou úpravu provozu

na silnicích III/307 3 Chvalkovice, III/304 4 Hořičky – Brzice, III/307 5 Dolany - Chvalkovice, III/304 4, II/304, III/3045, III/3073 úplná uzavírka Hořičky – Brzice, dle grafického znázornění v příloze
 
Termín: Dolany-Chvalkovice: 10.07.2023-04.08.2023 – operativní pracovní místo
Chvalkovice: 24.07.2023-08.08.2023 – operativní pracovní místo
Hořičky – Brzice: 24.07.2023-06.08.2023 – úplná uzavírka

Důvod: pokládka mikrokoberců na vybraných úsecích silnic 

29.6. 2023 Veřejná vyhláška

Příloha
Opatření obecné povahy 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PPK), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona o PPK, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, ze dne 07.06.2023, o z n a m u j e, že

                                                                         stanoví
 
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH62236-2/Čj-2023-050506 ze dne 26.06.2023 
 
                                                               přechodnou úpravu provozu
 
na silnici I/33 v obci Dolany, k. ú. Čáslavky a v obci Jaroměř, k. ú. Jaroměř, dle grafického znázornění v příloze za podmínek: dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení velikost dopravního značení: základní rozměrová řada provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)
 
platnost úpravy: od 10.07.2023 do 14.09.2023 - stavba bude rozdělena na IV. etapy:
 
I. Etapa od 10.07.2023 do 24.07.2023
II. Etapa od 25.07.2023 do 06.08.2023
III. Etapa od 07.08.2023 do 20.08.2023
IV. Etapa od 21.08.2023 do 14.09.2023
 

29.6. 2023 Veřejná vyhláška

Přechodná úprava provozu
 
na silnici I/33 v obci Dolany, k. ú. Čáslavky a v obci Jaroměř, k. ú. Jaroměř, dle grafického znázornění
 
platnost úpravy: od 10.07.2023 do 14.09.2023 - stavba bude rozdělena na IV. etapy
 
I. Etapa od 10.07.2023 do 24.07.2023
II. Etapa od 25.07.2023 do 06.08.2023
III. Etapa od 07.08.2023 do 20.08.2023
IV. Etapa od 21.08.2023 do 14.09.2023

28.6. 2023 Veřejná vyhláška

 Opatření obecné povahy 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PPK), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona o PPK, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, kterou zastupuje fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Jaroslav Michek, IČO 68461135, Polizy 4, 503 27 Osice, ze dne 21.06.2023, o z n a m u j e, že 
                                stanoví
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH106949-2/Čj-2022-050506 ze dne 11.10.2022 a stanovisko č.j. KRPH-66886-2/Čj-2023-050506 ze dne 26.06.2023 
                       přechodnou úpravu provozu
 
na silnici I/37 v k. ú. Hořenice v extravilánu mezi obcemi Hořenice a Heřmanice a silnici I/33
v k. ú. Dolany, Svinišťany a Velký Třebešov v extravilánu obcí, dle grafického znázornění platnost úpravy: 
od 01.07.2023 do 30.06.2024

19.6. 2023 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2023,

které se koná dne 19. 6. 2023 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Účetní závěrka obce za rok 2022

 2. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ za rok 2022

 3. Závěrečný účet obce Dolany za rok 2022

 4. Informace k XX. Setkání Dolany v Dolanech

 5. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s EKO-KOM a.s.

 6. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 148/1 v KÚ Krabčice o výměře cca 150m2

 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 12. 6. 2023 Jiří Plšek, starosta obce

14.6. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí

 Obec Dolany podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
o z n a m u j e
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,   Katastrálního pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-9/2023-605, že v katastrálním území Dolany u Jaroměře obce Dolany bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.9.2023 přibližně do 30.6.2024.

12.6. 2023 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie:
Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru  obce Dolany - část obce Čáslavky a část obce Dolany dne: 23. 6. 2023 od 12:00 do 15:00 h dle přiložené přílohy.
Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.

12.6. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

 
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona
oznamuje
konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Dolany,
které se uskuteční dne 03.08.2023 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolany, Dolany 32, 552 03 Česká Skalice,
současně pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona
doručuje
návrh Územního plánu Dolany veřejnou vyhláškou.
Návrh Územního plánu Dolany bude vystaven k nahlédnutí od 14.06.2023 do 03.08.2023 na Obecním úřadě Dolany a na Městském úřadě v Jaroměři, odboru výstavby, kanceláři úřadu územního plánování, v budově nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř (úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě s kontaktní osobou, kterou je Pavel Rydval, DiS., tel. 491 847 258) a dále také v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.jaromer-josefov.cz (Navigace » Rychlé odkazy / úřední deska / územní plánování), nebo pod odkazem:
https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/oznameni-verejnou-vyhlaskou-verejne-projednani-o-navrhu-uzemniho-planu-dolany-4490.html

31.5. 2023 Veřejná vyhláška

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) k podnětu společnosti Stavoka Kosice, a. s., IČO 25275119, Kosice 130, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, zastoupená na základě plné moci společností Dopravní značení Náchod s. r. o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov ze dne 15. května 2023, oznamuje že,
stanoví po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-51900-2/ČJ-2023-050506 ze dne 18. května 2023, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu
na silnici III/307 5 na poz. p. č. 2112/1 v k. ú. Dolany u Jaroměře v extravilánu a intravilánu obce Sebuč, na místních komunikacích na poz. p. č. 176/1, 184, 171, 9/1, 1/1 a 108/2 v k. ú. Svinišťany a na místních komunikacích na poz. p. č. 2619 a 2689 v k ú. Dolany u Jaroměře v intravilánu a extravilánu obcí, dle grafického znázornění v příloze
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Termín: 19. 06. 2023 – 19. 06. 2024
Důvod: výstavba vodovodního řadu přípojek v rámci stavby „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Sviňišťany, Krabčice a Sebuč“ lokalita Svinišťany a Sebuč.

11.5. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
 
přechodnou úpravu provozu
na silnici III/307 1 na poz. p. č. 2106 v k. ú. Dolany u Jaroměře a na poz. p. č. 253/4 v k.
ú. Krabčice v extravilánu obcí dle grafické přílohy
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od nabytí právní moci – do 15. 12. 2024

3.5. 2023 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2023,

které se koná dne 11. 5. 2023 /čtvrtek/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:00 hod.

Program jednání

 1. Výběr realizátora akce „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč - Vodovodní přípojky – veřejné části“

 2. Odkup části parcely č. 230/1 v KÚ Krabčice v celkové výměře 3669m2 a části parcely č. 231/6 v KÚ Krabčice v celkové výměře 10m2 od ZD Dolany. (stavba vodojemu a přijezdové komunikace)

 3. Rozpočtové opatření č. 1/23

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 3. 5. 2023 Jiří Plšek, starosta obce

 

26.4. 2023 DSO Jaroměřsko -

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

24.4. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
 
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 713666/23/2700-11530-608125,
hromadný předpisný seznam čj. 713667/23/2700-11530-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

20.4. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování,
oznamuje:
I. vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
II. zveřejněníAktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Více v odkazu

18.4. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, o z n a m u j e, že

stanoví

přechodnou úpravu provozu

 

na silnici I/33 v obci Dolany, dle grafického znázornění v příloze

od 24.04.2023 do 30.06.2023 – částečná uzavírka sil. I/33 – kyvadlový provoz

II. od 01.05.2023 do 30.10.2023 – práce na silnici III/3075 - omezení rychlosti na sil. I/33

III. od 01.05.2023 do 31.05.2024 – práce na MK – omezení rychlosti na sil. I/33

17.4. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/307 5 a MK v k. ú. Čáslavky a Dolany u Jaroměře

17.4. 2023 porovnání vodného a stočného za kanalizaci Svinišťany za rok 2022

Ve smyslu § 36, odst. 8 zákona o VAK (274/2001 Sb. v platném znění)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Datum vyvěšení 17.4.2023
Datum sejmutí 18.5.2023

31.3. 2023 Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne 28.11.2022 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, kterého zastupuje společnost PRODIN a.s., IČO 25292161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, a rozhodl takto:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
S T A V E B N Í P O V O L E N Í
„I/33 Dolany, oprava silnice“
obsahující stavební objekty:
SO 101 – Komunikace 0,000 – 0,603 00 km
SO 180 – Přechodné dopravní značení během výstavby
 

13.3. 2023 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2023,

 

které se koná dne 13. 3. 2022 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. Výběr dodavatele PD na „Zpracování projektové dokumentace soukromých částí přípojek pro vodovod v obcích Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

   

 2. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 6. 3. 2023 Jiří Plšek, starosta obce

1.3. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
stanoví
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu,
 
přechodnou úpravu provozu
na místní komunikaci na poz. p. č. 214/3 a 214/5 v k. ú. Sviňišťany a na poz. p. č. 2234, 2226 a 2284 v k. ú. Dolany u Jaroměře v extravilánu obcí dle grafické přílohy
 
vyvěšeno dne 1.3.2023
sejmuto dne 15.3.2023

27.2. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 čj. UZSVM/HNA/682/2023-HNAM na prodej nemovitého majetku v k. ú. Svinišťany (septik)
 
Vyvěšeno dne 27. 3. 2023
Sejmuto dne 20. 3. 2023

23.2. 2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí.
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. února 2023. Rádi bychom Vás v souladu s § 65 katastrálního zákona požádali o zveřejnění tohoto seznamu na úřední desce Vašeho úřadu společně s informačním materiálem ÚZSVM, který umožní občanům lépe se v problematice NIV orientovat. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost
do vlastnictví státu. Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední
desce bez přerušení až do data 1. ledna 2024.

6.2. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
 
„I/33 Dolany, oprava silnice (úsek 22)“

obsahující stavební objekty:
SO 101 – Komunikace 0,000 – 0,603 00 km
SO 180 – Přechodné dopravní značení během výstavby
Údaje o místu stavebního záměru:
Obec: Dolany, katastrální území: Dolany u Jaroměře

5.1. 2023 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2023,

které se koná dne 18. 1. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Kontrola usnesení

 2. Rozpočet na rok 2023

 3. Střednědobý výhled rozpočtu 2024 až 2025

 4. Rozpočtové opatření č. 6

 5. Stratagický plán 23 - 26

 6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 5. 1. 2022 Jiří Plšek, starosta obce

3.1. 2023 O Z N Á M E N Í

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č.
411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
zveřejňuje telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky:
Telefonní číslo: 702 231 763
 
více v příloze:
Vyvěšeno 3.1.2023
Sejmuto 28. 1. 2023
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×