Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

13.12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně:
I.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění
opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
II.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.
Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění
opatření č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019, došlo ke změně okolností při vývoji
kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto
změnou.
Ke změně přílohy č. 1:
Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit
z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné
povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019, kdy v důsledku šíření kůrovců došlo
k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou
v rozsahu, který si vyžaduje uplatnění opatření 2. 1. až 2. 5. uvedená v opatření obecné
povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země
zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl
detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a následně
hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální
území v ČR. Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých
Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti, tedy z konzultace s orgány státní správy lesů
jednotlivých krajských úřadů, dílčích terestrických šetření a rekognoskačních letů. Výsledný
výběr katastrálních území, nově zařazovaných do přílohy č. 1 tohoto opatření obecné
povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích rozdrobených oblastí do kompaktních celků
a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené okrajové plochy. Ucelení oblastí a jejich
ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití
vlastníky lesů zhruba do konce prvního pololetí 2020.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního
řádu).
 
více v příloze
 
vyvěšeno dne 13. 12. 2019
sejmuto 31. 12. 2019

13.12. 2019 Obecně závazná vyhláška

Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne 2. 12. 2019. usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

č. 1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolany

13.12. 2019 Zásady obce Dolany č. 1/2019

o stanovení výše stočného v obci Svinišťany
Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání č. VII/2019 dne 2. 12. 2019
se usneslo vydat na základě vyhlášky č. 120/2011 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,  

2.12. 2019 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VII/2019

které se koná dne 2. 12. 2019 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Stanoven cen za komunální odpad na rok 2020

 2. Stanovení ceny za stočné ve Sviništanech.

 3. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2020

 4. Kontrola usnesení

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 25. 11. 2019      Jiří Plšek, starosta obce

14.11. 2019 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Dolany/Čáslavky, které se bude konat:

Dne Od Do
14.11.2019 8:00 15:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

11.11. 2019 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VI/2019

které se koná dne 11. 11. 2019 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

 

Program jednání

 1. Prodej pozemků pro stavbu I/33 Jaroměř - obchvat v kat. ú. Svinišťany

 2. Kupní smlouva o prodeji pozemku pod MK p.č. 330/4 v KÚ Dolany, pod MK 2c v Dolanech před čp. 97.

 3. Projekt - Obnova vegetačních prvků v obci Čáslavky

 4. Rozpočtové opatření č. 6 a 7.

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 4. 11. 2019 Jiří Plšek, starosta obce

9.10. 2019 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU

Obec dolany zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  záměr prodat pozemky pro stavbu 1/33 Jaroměř - obchvat v k.ú. Sviništany

pozemková parcela č. 245/1, lesní pozemek o výměře 33 m2, pozemková parcela č. 311/4, ost. plocha o výměře 221 m2, pozemková parcela č. 313/7, ttrvalý travní porost o výměře 32 m2, pozemková parcela č. 313/10, ostatní plocha o výměře 129 m2, pozemková parcela č. 313/19, ostatní plocha o výměře 40 m2, pozemková parcela č. 313/28, ostatní plocha o výměře 47 m2, pozemková parcela č. 313/30, ostatní plocha o výměře 56 m2, pozemková parcela č. 313/32, ostatní plocha o výměře 12 m2, pozemková parcela č. 313/47, orná půda o výměře 50 m2, pozemková parcela č. 313/48, ostatní plocha o výměře 80 m2, a pozemková parcela č. 313/55, ostatní plocha o výměře 19 m2 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1001 pro obec Dolany u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

 

Vyvěšeno dne: 9. 10. 2019

Sejmuto dne: 25.10. 2019


16.9. 2019 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. V/2019

které se koná dne 23. 9. 2019 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

 

Program jednání

 1. Prodej pozemků pro stavbu I/33 Jaroměř - obchvat v kat. ú. Dolany a Čáslavky

 2. Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č 2121 a 2028 (přeložka VTL plynovodu)

 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IZ-12-2001047 „Jaroměř obchvat- Svinišťany přel. NN_SO406“

 4. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5.

 5. Změna financování PO ZŠ a MŠ Dolany od 1. 9. 2019

 6. JPO V – hasiči Dolany – vybavení

 7. Požární nádrž v Dolanech.

 8. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 16. 9. 2019 Jiří Plšek, starosta obce

29.8. 2019 O Z N Á M E N Í

Obec Dolany zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemky pro stavbu 1/33 Jaroměř – obchvat

v k.ú. Čáslavky, pozemek p.č. 229/19 o výměře 111m2, pozemek p.č. 229/19 o výměře 68ma pozemek p.č. 229/20 o výměře 88m2,

v k.ú. Dolany, pozemek p.č. 2725/2 o výměře 72m2, pozemek p.č. 2725/8 o výměře 46 m2, pozemek p.č. 2725/23 o výměře 165m2, pozemek p.č. 2725/38 o výměře 4402m2 , pozemek p.č. 229/39 o výměře 119m2, pozemek p.č. 2725/43, o výměře 3916 m2,, pozemek p.č. 2725/75, o výměře 191m2 a pozemek p.č.2725/77 o výměře 5m2, 

zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1001 pro obec Dolany u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

starosta obce Jiří Plšek

Vyvěšeno dne: 29. 8. 2019

Sejmuto dne: 16. 9. 2019

26.8. 2019 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U S N E S E N Í
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Náchodě, č.j. 22EXE
3265/2011-9, ze dne 25.10.2011,
proti povinnému: IVANA KVÍČEROVÁ, Chvalkovice 4, 55204, Chvalkovice, nar.23.01.1964
na návrh oprávněného: CP Inkaso s.r.o., Opletalova 1603/57, 11000, Praha 1, IČ 29027241, zast. Mgr.
Vladimír Štekl, advokát, Štěpánská 317/3, 60200, Brno
pro 197 472,26 Kč s příslušenstvím
vydává
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
I.
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
www.drazby-exekutori.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 6.11.2019 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé čini
podání). Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 6.11.2019 v 11:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má 

13.8. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Přechodná úprava provozu na silnici I/33 v křižovatkách s MK v obci Čáslavky a v obci Svinišťany,
 
Vyvěšeno dne 13.8.2019

5.8. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Příloha
Přechodná úprava dopravního značení v k.ú. Dolany u Jaroměře, Čáslavky, Svinišťany a Sebuč na silnici III/307 1 a III/307 5 a místních komunikacích z důvodu provedení opravy vozovek na místních komunikacích v obcích Čáslavky a Svinišťany
 
Vyvěšeno: 5. 8. 2019
Datum sejmutí: 21. 8. 2019

2.8. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 32/2019
O UMÍSTĚNÍ ROZSAHU ZMĚNY
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 10/2016 
 o umístění
veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
silnice I/33 Jaroměř, obchvat, pro odvedení zejména části tranzitní silniční dopravy ze zastavěných území obcí Hořenice, Heřmanice nad Labem, Jaroměř, Dolany a Velký Třebešov, z katastru nemovitostí (KN) v katastrálních územích (k. ú.) Hořenice, Heřmanice nad Labem, Jaroměř, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Svinišťany, Velký Třebešov.
 
Rozdělovník pro doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou
účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odstavec (2) písmeno a) stavebního zákona,
paní Jiřina Balatová, DiS., Jiřího Horáka 1696, 25601 Benešov u Prahy,
pan Jan Borůvka, Dolany 30, 552 03 Česká Skalice,
pan Josef Borůvka, Hradecká 16, Jezbiny, 551 01 Jaroměř,
pan Josef Brusnický, Čáslavky 12, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
pan Miroslav Brusnický, Dolany 42, 552 03 Česká Skalice,
pan Radko Brusnický, Dolany 20, 552 03 Česká Skalice,
pan Václav Brusnický, Dolany 24, 552 03 Česká Skalice,
paní Eva Celbová, Sekaninova 526/5, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové,
paní Marie Čežíková, Sokolská 481, 285 04 Uhlířské Janovice,
pan Josef Ducháč, Čáslavky 27, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
paní Jitka Ducháčová, Čáslavky 27, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
pan Zdeněk Efler, Kostelec u Heřmanova Městce 22, 538 03 Heřmanův Městec,
pan Josef Emlar, Hořenice 15, 551 01 Jaroměř,
pan Václav Emlar, Na Vrších 245, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř,
paní Martina Emlarová, Českého odboje 356, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř,
paní Pavlína Emlarová, Českého odboje 356, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř,
pan Ing. Zdeněk Franc, K zahrádkám 991/13, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515,
paní Ivana Fügnerová, Svinišťany 57, Dolany, 552 04 Chvalkovice v Čechách,
paní Andrea Hájková, Řeznická 1891/10, 110 00 Praha 1-Nové Město,
pan Ing. Vladimír Hampl, Velký Třebešov 13, 552 03 Česká Skalice,
paní Miroslava Hašková, Slatina nad Úpou 231, 549 47 Výdejní místo Slatina nad Úpou,
pan Petr Hofman, Čáslavky 30, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
pan Michal Hochman, Čajkovského 945/9, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové,
paní Věra Hochmanová, Čajkovského 945/9, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové,
pan Jan Hušek, Ledce 19, 517 71 České Meziříčí,
pan PhDr. Vladimír Hybner, Smetanovo nábřeží 1184/6, 500 02 Hradec Králové,
pan Aleš Chmelík, Čáslavky 40, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
pan Josef Chmelík, Na Vrších 249, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř,
pan Roman Chmelík, Čáslavky 26, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
pan Vratislav Chmelík, Čáslavky 37, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
paní Eva Jelínková, Semonice 21, 551 01 Jaroměř,
pan Karel Kábrle, Žižkova 337, 549 31 Hronov,
paní Andrea Karbanová, Čáslavky 18, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
pan Pavel Kejzlar, Lučanská 154/8, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou,
pan Přemek Kejzlar, Dolany 5, 552 03 Česká Skalice,
pan Radim Kejzlar, Libňatov 76, 542 36 Libňatov,
paní Lenka Kejzlarová, Dolany 5, 552 03 Česká Skalice,
paní Monika Kejzlarová, Dolany 11, 552 03 Česká Skalice,
paní Alena Klimecká, Bílá 1961, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod,
pan Jan Kolowrat-Krakowský, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
pan JUDr. František Kučera, Beranových 779, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha,
paní JUDr. Marcela Kučerová, Kopřivnická 118, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha,
pan Karel Kudláč, Družstevní 649, 552 03 Česká Skalice,
paní Ladislava Kudláčová, Družstevní 649, 552 03 Česká Skalice,
paní Vlasta Lemberková, Dolany 4, 552 03 Česká Skalice,
pan Luděk Ludvík, Dolany 15, 552 03 Česká Skalice,
pan Ing. Pavel Ludvík, Čáslavky 46, Dolany, 552 03 Česká Skalice, v postavení zůstavitele, za něhož v řízení o pozůstalosti
v okruhu dědiců vystupuje
paní Klára Riegerová, Čáslavky 60, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
s dalším vlastníkem pozemků a správcem části této pozůstalosti, jimž je
pan Ing. Lukáš Ludvík, Dolany 72, 552 03 Česká Skalice,
společně s dalším vlastníkem pozemků a také dědicem této pozůstalosti, kterým je
pan Petr Ludvík, Čáslavky 16, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
paní Hedvika Lungová, Kryblická 375, Kryblice, 541 01 Trutnov,
paní Alena Matěnová, Dvorská 700/74a, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové,
paní Petra Měchurová, Resselovo náměstí 12, Chrudim I, 537 01 Chrudim,
pan Pavel Melounek, Velký Třebešov 78, 552 03, Česká Skalice,
paní Eva Melounková, Velký Třebešov 78, 552 03, Česká Skalice,
paní Helena Mercelová, Běleč nad Orlicí 76, 503 46 Třebechovice pod Orebem,
pan Petr Merkl, Náchodská 462, 549 32 Velké Poříčí,
pan Radek Merkl, Fibichova 1279, 250 82 Úvaly,
paní Alena Mervartová, Neznášov 4, Rožnov, 551 01 Jaroměř,
paní Jaroslava Mervartová, Velký Třebešov 12, 552 03 Česká Skalice,
paní Jana Mikešová, Čáslavky 49, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
paní Iva Míková, Tyršova 819, 552 03 Česká Skalice,
pan Mgr. Milan Morávek, Na Obci 142, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř,
pan Oldřich Morávek, Svinišťany 27, Dolany, 552 04 Chvalkovice v Čechách,
paní Ludmila Morávková, Svinišťany 4, Dolany, 552 04 Chvalkovice v Čechách,
pan Miroslav Nepokoj, Dolany 58, 552 03 Česká Skalice,
paní Dagmar Ottová, Dolany 61, 552 03 Česká Skalice,
paní Irena Ottová, Dolany 3, 552 03 Česká Skalice,
pan Milan Pádr, Dolany 44, 552 03 Česká Skalice,
pan Eduard Paseka, Havlíčkova 30, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř,
pan Ing. Josef Petíra, Olgy Havlové 2901/24, Žižkov, 130 00 Praha 3,
paní Ing. Kristýna Pokorná, Za Mýtem 384, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší,
paní Věra Pospíšilová, třída SNP 583/9, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
paní Věra Přibylová, V Břízách 779, Kolín II, 280 02 Kolín,
pan Josef Rýdl, Dolany 12, 552 03 Česká Skalice,
pan Karel Řehák, Palackého 548, 517 73 Opočno,
pan Mgr. Tomáš Semerák, Halasova 314/10, Radošovice, 251 01 Říčany u Prahy,
pan Zdeněk Semerák, Lipnice 49, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
pan Leoš Severa, Okružní 7, Kolín V, 280 02 Kolín 2,
paní Štěpánka Severová, U hranic 3419/12b, Strašnice, 100 00 Praha,
paní Ing. Jindra Silovská, Čáslavky 29, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
paní Jaruška Slezáková, Neznášov 13, Rožnov, 551 01 Jaroměř,
paní Mgr. Kateřina Sochorová, Prokopa Holého 484/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,
pan David Syrovátka, Semonice 67, 551 01 Jaroměř,
pan Karel Špička, Svinišťany 24, Dolany, 552 04 Chvalkovice v Čechách,
paní Iva Špičková, Svinišťany 24, Dolany, 552 04 Chvalkovice v Čechách,
pan Zdeněk Švába, Klapálkova 3122/20, Chodov, 149 00 Praha 415,
pan Milan Uher, Pod lesem 745, 552 03 Česká Skalice,
pan Jaroslav Vacek, Dolany 73, 552 03 Česká Skalice,
pan Pavel Vaňát, Obránců míru 387, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř,
paní Ing. Ivana Veldová, Melantrichova 464/13, Staré Město, 110 00 Praha,
pan Miroslav Vitner, Velký Třebešov 11, 552 03 Česká Skalice,
paní Jaroslava Vitnerová, Velký Třebešov 11, 552 03 Česká Skalice,
pan Dominik Vlach, U Zvonice 320, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují,
pan Pavel Volf, Hořenice 19, 551 01 Jaroměř,
pan Stanislav Volf, Hořenice 18, 551 01 Jaroměř,
paní Jana Volfová, Čáslavky 44, Dolany, 552 03 Česká Skalice,
paní Jana Vozanková, Pod Václavem 903/14, Dolní Chabry, 184 00 Praha,
paní Irena Záhumenská, Dolany 3, 552 03 Česká Skalice,
BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1,
Královéhradecká labská o.p.s., Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové,
KSK BONO s.r.o., Heřmanice 29, 552 12 Heřmanice nad Labem,
Město Jaroměř, odbor majetku města, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř,
Obec Dolany, Dolany 32, 552 03 Česká Skalice,
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, má právo hospodařit s majetkem
České republiky,
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, má právo hospodaření se svěřeným
majetkem Královéhradeckého kraje,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Státního pozemkového úřadu, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové,
jako její organizační složka má příslušnost hospodařit s majetkem České republiky,
UNIAGRO, s.r.o., Zaloňov 48, 551 01 Jaroměř,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové,
organizační složka státu, eviduje nedostatečně identifikované vlastníky, kterými jsou
- paní Elfrída Blümelová,
- paní Marie Fejková, Čáslavky, 55201 Dolany,
- pan Jan Marx, Čáslavky, 55201 Dolany,
- paní Marie Marxová, Čáslavky, 55201 Dolany,
Zemědělské družstvo Dolany, Dolany 57, 552 03 Česká Skalice,
 
Vyvěšeno: 2. 8. 2019
Datum sejmutí: 19. 8. 2019

15.7. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Společné povolení Zvýšení bezpečnosti (přechody) na kom. I/33 v lokalitách Svinišťany, Dolany, Čáslavky – obec Dolany

Vyvěšeno: 15. 7. 2019
Datum sejmutí: 31. 7. 2019

13.6. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 15.4.2019 podal stavebník Obec Dolany, Dolany 32, 552 01, IČ: 00272612 (§94k písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) na stavbu:
"Zvýšení bezpečnosti (přechody) na kom. I/33 v lokalitách Svinišťany, Dolany, Čáslavky – obec Dolany“.
Navrhovaná stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
Řada 100 – objekty pozemních komunikací: SO 101
Zpevněné plochy – lokalita Čáslavky SO 102
Zpevněné plochy – lokalita Dolany SO 103
Zpevněné plochy – lokalita Svinišťany
Řada 400 – elektro a sdělovací objekty:
SO 401 Nasvětlení chodeckých přechodů – lokalita Čáslavky
SO 402 Nasvětlení chodeckých přechodů – lokalita Dolany
SO 403 Nasvětlení chodeckých přechodů – lokalita Svinišťany
 
Vyvěšeno: 13. 6. 2019
Datum sejmutí: 28. 6. 2019

10.6. 2019 O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2019

které se koná dne 10. 6. 2019 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

 

Program jednání

 1. Účetní závěrka Obce Dolany 2018

 2. Závěrečný účet Obce Dolany 2018

 3. Plán financování obnovy kanalizace a ČOV obce Svinišťany

 4. Žádost o finanční příspěvek TJ Dolany.

 5. Rozpočtové opatření č.1 a 2.

 6. XVIII. ročník setkání Dolany v Dolanech

 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 3. 6. 2019 Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 6. 2019 v 16:00 hod
Sejmuto z úřední desky dne: 10. 6. 2019 v 17:00 hod

27.5. 2019 VV Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o doručení návrhu
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „stavební zákon“), pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 18. června 2018 schválené Zprávy o
uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016
– leden 2018), návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro
společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánování v souladu s § 37 odst. 3 stavebního zákona oznamuje, že byl
zpracován návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a
vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Dokumentace návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a
vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území bude v souladu s ustanovením
§ 37 odst. 3 stavebního zákona po dobu 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky
vystavena k veřejnému nahlédnutí:
 
Vyvěšeno dne 27.5.2019
Sejmuto dne12.6.2019

6.5. 2019 Volby do Evropského parlamentu

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

volby do Evropského parlamentu

proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019

Dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

 

v pátek 24.5. 2019 od 14:00 do 22:00

v sobotu 25.5. 2019 od 8:00 do 14:00

 

 

V Dolanech 6. 5. 2019                   Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 5. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 27. 5. 2019

25.4. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17 dne
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: 903388/19/2700-11460-608125 
 
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
je na všech územních pracovištích ( s výjimkou Územního pracoviště
v Nové Pace) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
na Územním pracovišti v Nové Pace
ve dnech pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 894889/19/2700-11460-608125,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

25.4. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
oznámení o zahájení územního řízení o změně územního rozhodnutí 10/2016 o umístění stavby
 
o umístění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury silnice I/33 Jaroměř, obchvat, v rozsahu změny s řešením stavebních objektů v k. ú. Hořenice, Heřmanice nad Labem, Jaroměř, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Svinišťany, Velký Třebešov
 
Vyvěšeno: 25. 4. 2019
Datum sejmutí: 28. 5. 2019
 

3.4. 2019 Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
 
opatření obecné povahy,
 
kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:
 
Zveřejněno: 3.4.2019 - 27.12.2021

1.4. 2019 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2019

které se koná dne 8. 4. 2019 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Žádosti o finanční příspěvky

 2. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 1. 4. 2019 Jiří Plšek, starosta obce

29.3. 2019 volby do Evropského parlamentu

OBECNÍ ÚŘAD DOLANY

552 01 Dolany u Jaroměře

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 24. a 25. května 2019

Dle § 16 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č.1-3 / pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech ve dnech 24. a 25. května 2019

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

volby do Evropského parlamentu

ve dnech 24. a 25. května 2019

Dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

V Dolanech 29. 3. 2019 Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.3.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 25. 4. 2019

16.3. 2019 Svoz nebezpečných a objemných odpadů

fotoSvoz nebezpečných a objemných odpadů
SOBOTA 16. března 2018
 
Stanoviště:
 
ČÁSLAVKY náves 8,00 - 8,15 hodin
DOLANY před č.p. 61 a 65 8,25 - 8,40 hodin
     (křižovatka ve vsi u kontajnérů)
KRABČICE náves 8,50 - 9,05 hodin
SEBUČ u Kultů čp. 14 9,15 - 9,30 hodin
SVINIŠŤANY u obchodu 9,40 - 9,55 hodin

11.2. 2019 O Z N Á M E N Í

 

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2019

které se koná dne 18. 2. 2019 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO

 2. Schválení realizátora OPRAVA MK - Emulzní kalovou vrstvou

 3. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 11. 2. 2019 Jiří Plšek, starosta obce

8.2. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení
žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne
2. 3. 2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci Ing.
Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a. s., IČO: 28786793, Haškova 1714/3,
500 02 Hradec Králové, který je dále zastoupený Ing. Radimem Dolečkem, IČO:
86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice (dále jen "stavebník“ a rozhodl takto:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
S T A V E B N Í P O V O L E N Í
„I/14 Česká Skalice - Kleny, oprava silnice“
 
obsahující stavební objekty:
SO 101 – Oprava silnice v úseku km 24,544 – 30,400
SO 180 – Přechodné dopravní značení
SO 190 – Trvalé dopravní značení
(dále jen "stavba").
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:
Obec Dolany, katastrální územ: Svinišťany
Obec Velký Třebešov, katastrální území Velký Třebešov
Obec Říkov, katastrální území Říkov
Obec Česká Skalice, katastrální území Česká Skalice, Spyta

8.2. 2019 Opravné rozhodnutí - I/14 Česká Skalice - Kleny, oprava silnice

Opravné rozhodnutí - I/14 Česká Skalice - Kleny, oprava silnice

1.2. 2019 O Z N Á M E N Í

Poplatky za svoz komunálního odpadu (popelnice 120l) pro rok 2019 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2018. Dotovaná cena obcí

Měsíční 500 Kč.

Čtrnáctidení 1000 Kč.

Kombinovaný 1500 Kč.

Známka 2018 platí do konce února 2019. Po tomto datu musí být vylepena známka nová.

Známky na rok 2019 lze zakoupit na OU Dolany vždy v úřední dny

v pondělí a středu 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hod

To znamená že, popelnici se známkou 2018 Vám vyvezou naposledy 26. 2. 2019, pokud máte čtrnáctidenní svoz tak 19. 2. 2018 a pokud máte měsíční svoz tak 5. 2. 2018.

Svozový den zůstává úterý od 6:00 do 22:00 hod, nejlépe je dávat popelnici ven v pondělí večer.


 

30.1. 2019 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

aktualizováno!

Název zakázky :

OPRAVA MK - Emulzní kalovou vrstvou

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel:

Název zadavatele: Obec Dolany

IČ: 00272612

Kontaktní adresa zadavatele: Dolany 32, 552 01 Dolany

Statutární zástupce zadavatele: Jiří Plšek, starosta obce

Telefon: 491 813 657, mobil: 734 483 373

E-mail: obec@dolany-na.cz

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek : 30.1.2019

Lhůta pro podání nabídek: 11. 2. 2019 do 16:00 hod

Termín zahájení prací: 1.5 - 30. 6. 2019

Doba realizace : max 2 týdny od předání staveniště

Místo pro podání nabídek: OÚ Dolany, na adresu Obec Dolany, Dolany 32, PSČ 552 01, nejpozději 11.02.2019 do 16:00 hodin. Uchazeč je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené obálce (balíku) opatřené jeho razítkem a zřetelně označené nápisem:

NEOTVÍRAT – ZAKÁZKA OPRAVA MK - Emulzní kalovou vrstvou

Kontaktní osoba zadavatele : Jiří Plšek

vyvěšeno dne 30.1.2019

sejmuto dne 11. 2. 2019 v 16:00 hod


 

15.1. 2019 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2019,

které se koná dne 22. 1. 2019 /úterý/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 16:00 hod.

Program jednání

 1. Shcválení rozpočtu na rok 2019

 2. Rozpočtové opatření č. 10

 3. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 15. 1. 2018 Jiří Plšek, starosta obce

3.1. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na
základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu podatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Správy Hradec Králové, se sídlem
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, v zastoupení společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., IČO
47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, o z n a m u j e, že
stanoví
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-27952/ČJ-2018-050506 ze dne
22. října 2018,
místní úpravu provozu
na silnicích I/14, I/33 a I/37 v okrese Náchod, a to umístěním trvalého dopravního značení,
upravujícího směr a způsob jízdy v uvedeném úseku, dle grafického znázornění v příloze
návrhu
vyvěšeno na UD 3.1.2019
sejmuto z UD 18.1.2019
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×