Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

27.12. 2017 Volby prezidenta České republiky

OBECNÍ ÚŘAD DOLANY

552 01 Dolany u Jaroměře

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby prezidenta České republiky

proběhnou ve dnech 12. a 13. ledna 2018

 

Dle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

v pátek 12.1. 2018 od 14:00 do 22:00

v sobotu 13.1. 2018 od 8:00 do 14:00

V Dolanech 27. 12. 2017 Jiří Plšek, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 12. 2017
Sejmuto z úřední desky dne: 13. 1. 2018

18.12. 2017 Pozvánka

Dle § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění, svolávám:

První zasedání okrskových volebních komisí

pro volbu prezidenta České republiky,

které se uskuteční v pondělí 18. prosince 2017 od 16:00 na obecním úřadě v Dolanech

Program: informace k volbám, složení slibu, losování předsedů a místopředsedů komisí

!!! Přineste s sebou občanské průkazy !!!

 

 

Termín školení předsedů a zapisovatelů se bude konat ve čtvrtek 21. prosince 2017 ve 12:00 hod na MěÚ v Jaroměři

 

V Dolanech : 14. 12. 2017 Plšek Jiří, starosta obce

4.12. 2017 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VI/2017

se koná dne 4. prosince 2017 / pondělí /

Místo zasedání : OÚ Dolany

Zahájení : 17,15 hod

Program jednání

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2017

 2. Rozpočtové opatření č. 9

 3. Různé

V Dolanech 27. 11. 2017 Plšek Jiří, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 11. 2017 v 15:00 hod
Sejmuto z úřední desky dne: 4. 12. 2017 v 17:00 hod

16.11. 2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

pro volbu prezidenta České republiky

ve dnech 12. a 13. ledna 2018;

případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Dle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

V Dolanech 16.11.2017 Jiří Plšek, starosta

Vyvěšeno na úřední a el. desce dne: 16. 11. 2017
Sejmuto z úřední a el. desky dne: 13. 12. 2017

10.11. 2017 DSOJ návrh rozpočtu na rok 2018

Včetně očekávaného plnění rozpočtu 2017
Viz příloha
Vyvěšeno dne 10.11.2017
Sejmuto dne 27.11.2017

10.11. 2017 DSO Jaroměřsko: Střednědobý výhled pro roky 2019-2020

 
Vyvěšeno dne 10.11.2017
Sejmuto dne 27.11.2017

8.11. 2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, následující
opatření obecné povahy:
1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.
2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy
v jejich ochranných pásmech.
3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva
zemědělství.
Odůvodnění:
Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení
vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České
republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního
hmyzu), které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu. Velká část území České
republiky byla navíc v průběhu měsíce srpna a října opakovaně zasažena silnými vichřicemi
66595/2017-MZE-16212 2
(zejména 29. října 2017), jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních
porostů. - VÍCE V PŘÍLOZE
vyvěšeno 8.11. 2017
sejmuto 30.11.2017

6.11. 2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území 
 
Dokumentace návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a
vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území je v souladu s ustanovením §
172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„správní řád“), je od 3. listopadu 2017 vystavena k veřejnému nahlédnutí:
a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje (záložka ROZVOJ KRAJE,
DOTACE, odrážka ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, sekce Územní plánování, Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje – návrh pro veřejné projednání):
 
Vyvěšeno dne 6.11.2017
Sejmuto dne 21.11.2017

30.10. 2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - místní úprava na pozemních komunikacích

Svislé dopravní značení č. P4 (Dej přednost v jízdě) viz situace - příloha
(Dej přednost v jízdě) na místních komunikacích v obcích Dolany, Krabčice.
 
Vyvěšeno dne 30.10.2017
Sejmuto dne 15.11.2017

30.10. 2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - místní úprava na pozemních komunikacích

stanovuje
Svislé dopravní značení č. B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou
tabulkou č. E13 s textem „ MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ viz situace
 
Vyvěšeno dne 30.10.2017
Sejmuto dne 15.11.2017

30.10. 2017 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. V/2017

se koná dne 6. listopadu 2017 / pondělí /

Místo zasedání : OÚ Dolany

Zahájení : 17,15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO III/2017 a IV/2017

 2. Plán inventur 2017

 3. Schválení směrnic Obce Dolany 1-18/2017

 4. Žádost o odkup části obecního pozemku č. 323 v KÚ Dolany

 5. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády 318/2017

 6. Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8

 7. Různé

 

V Dolanech 30. 10. 2017 Plšek Jiří, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 10. 2017 v 11:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 6. 11. 2017 v 17:00 hod

24.10. 2017 Manipulace na vysokotlakém plynovodu

fotoVážení,
dne 24.10.2017 bude z důvodu plánovaných prací prováděna manipulace na vysokotlakém plynovodu DN 200, v místě u obce Dolany (viz. situace níže). V průběhu prací dojde k odpouštění plynu do ovzduší. Toto hlučné odpouštění bude řízené, případný zápach nebude zdraví škodlivý a koncentrace plynu v ovzduší nebude nebezpečná. V případě dotazů se v den prací obracejte na vedoucího akce p. Karla Ponikelského tel. 602 136 958.
Děkujeme na pochopení.

17.10. 2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Příloha
o doručení návrhu
Aktualizace č. 2
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
 
Vyvěšeno dne 17.10.2017
Sejmuto dne 2.11.2017

4.10. 2017 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta Obce Dolany dle § 15 odst. 1 č. 233/200 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00hodin

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan, Čáslavek a Sebuče

Volební místnost - Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 / chaloupka /

Volební okrsek č.3 Krabčice – pro občany Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

vyvěšeno dne 4.10.2017

3.10. 2017 Svoz nebezpečných a objemných odpadů

foto
V úterý 3. 10. 2017
Stanoviště:
ČÁSLAVKY náves 16,00 – 16,15 hodin
DOLANY před č.p. 61 a 65 16,20 – 16,35 hodin
(křižovatka ve vsi u kontajnérů)
KRABČICE náves 16,45 – 17,00 hodin
SEBUČ u Kultů čp. 14 17,10 - 17,20 hodin
SVINIŠŤANY u obchodu 17,25 – 17,40 hodin

25.9. 2017 Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy MZe ČR k těžbě a zpracování vybraných dřevin

aktualizováno!
Opatření obecné povahy:
1) Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)
                a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých
                b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření
 
2) Nařízeni uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné
 
3) Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31 . prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018
Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne naby1í jeho účinnosti.
 
Vyvěšeno: 25. 9. 2017
Datum sejmutí: 11. 10. 2017

11.9. 2017 Výběrové řízení

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Náchod
oznamuje vyhlášení
výběrového řízení č. HNA/019/2017 s následnou aukcí
na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:
Pozemek:
pozemková parcela č. 78/1, druh pozemku - ostatní plocha,
způsob využití - sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
výměra 5 235 m2,
zapsaný na LV č. 60000 pro katastrální území a obec Hořenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,
včetně všech součástí a příslušenství,
zejména náletových osikových porostů.

Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ,
tj. od 11. 9. 2017 do 6. 11. 2017 do 10:00 hod. včetně, na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod.
Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 74.660- Kč.
Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení (dále též „VŘ“) a příslušné další formuláře vyjmenované v „Oznámení“ obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz – Nabídka majetku.
Bližší informace:
telefonní číslo: 491 457 280, 737 281 358 - Ivana Bednářová, e-mail: ivana.bednarova@uzsvm.cz
Vyvěšeno: 11. 9 .2017
Sejmuto: 6. 11. 2017 

5.9. 2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
ve dnech 20. a 21. října 2017
Dle § 14 c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01
 
Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /
 
Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany
 

V Dolanech 5. 9.2017 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední a el. desce dne: 5. 9. 2017
Sejmuto z úřední a el. desky dne: 21. 10. 2017  

29.8. 2017 Veřejná vyhláška:

Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ve správním obvodu obce Dolany ( Krabčice, Čáslavky)
 

Vyvěšeno: 29. 8. 2017

Datum sejmutí: 13. 9. 2017

31.7. 2017 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2017

se koná dne 7. srpna 2017 / pondělí /

Místo zasedání : OÚ Dolany

Zahájení : 17,15 hod

Program jednání

 1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje kraje na doplnění kanalizace Svinišťany I. a II. Etapa.

 2. Výběr realizátora pro zhotovení dvou stupňů projektové dokumentace na akci Zvýšení bezpečnosti (přechody) na komunikaci I/33 v lokalitách Svinišťany, Dolany, Čáslavky.

 3. Průběh realizace přestavby školní kuchyně

 4. Koupě pozemku p.č. 169 v KÚ Dolany o celkové výměře 598m2.

 5. Různé

 

V Dolanech 31. 7. 2017    Plšek Jiří, starosta

27.6. 2017 Poptávka na zhotovení dvou stupňů PD

Název projektu:

Zvýšení bezpečnosti (přechody) na komunikaci I/33 v lokalitách Svinišťany, Dolany, Čáslavky – obec Dolany

Popis předmětu zakázky:

Předmětem poptávky je zhotovení dvou stupňů projektové dokumentace pro výstavbu dopravně bezpečnostních opatření ve jmenovaných lokalitách – Dolany, Čáslavky, Svinišťany. Projektová dokumentace bude navazovat na zpracovanou studii, která je k dispozici u starosty obce. Projektová dokumentace bude zpracována pro každou lokalitu samostatně včetně související inženýrské činnosti pro zajištění potřebných povolení pro realizaci projektovaných staveb.

Bližší informace k předmětu poptávky jsou k dispozici osobně, telefonicky či mailem u starosty nebo místostarosty obce.

Nabídky zasílejte poštou, nebo elektronicky nejpozději do 28. 07. 2017 do 12 hodin na výše uvedenou adresu obecního úřadu.

Více v příloze

vyvěšeno dne 27.6.2017

sejmuto 28.7.2017

12.6. 2017 výběrového řízení č. HNA/013/2017

Příloha
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Náchod
oznamuje vyhlášení
výběrového řízení č. HNA/013/2017 s následnou aukcí
na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:
Pozemek:
pozemková parcela č. 78/1, druh pozemku - ostatní plocha,
způsob využití - sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
výměra 5 235 m2,
zapsaný na LV č. 60000 pro katastrální území a obec Hořenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,
včetně všech součástí a příslušenství,
zejména náletových osikových porostů.
 
Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ,
tj. od 12. 6. 2017 do 9. 08. 2017 do 10:00 hod. včetně, na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod.
Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 87.840,- Kč.
Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení (dále též „VŘ“) a příslušné další formuláře vyjmenované v „Oznámení“ obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz – Nabídka majetku.
Bližší informace:
telefonní číslo: 491 457 280, 737 281 358 - Ivana Bednářová, e-mail: ivana.bednarova@uzsvm.cz

Vyvěšeno:  12.6.2017
Sejmuto:      9.8.2017

30.5. 2017 obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Dolany na zasedání III/2017 dne 29. 5. 2017 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

více v příloze:

Vyvěšeno: 30. 5. 2017

Datum sejmutí: 15. 6. 2017

30.5. 2017 obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu

Obec Dolany

Zastupitelstvo obce Dolany

 

obecně závazná vyhláška

č. 1/2017,

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Dolany na zasedání III/2017 dne 29. 5. 2017 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny1).

 

Čl. 3

Stanovení výjimek z doby nočního klidu

 1. Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna (oslavy příchodu nového roku).

 1. Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. hodiny v době konání těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí:

a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu pálení čarodějnic.

Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Dolany,

b) 5 nocí z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli v měsících leden až březen z důvodu pořádání plesů.

Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Dolany.

c) 3 noci ze soboty na neděli v průběhu kalendářního roku z důvodu pořádání setkání SDH Svinišťany.

Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Svinišťany.

d) 1 noc ze soboty na neděli v  měsíci srpnu nebo září z důvodu konání Krabčického posezení.

Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Krabčice.

----------------

§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

e) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci srpnu z důvodu pořádání Čáslavského posvícení.

Zkrácená doba nočního klidu platí pouze pro část obce Čáslavky.

 

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 písm. b) až e) tohoto článku bude zveřejněna Obecním úřadem Dolany na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o nočním klidu ze dne 5. září 2016.

Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.5.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 15.62017

22.5. 2017 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. III/2017

se koná dne 29. května 2017 / pondělí /

 

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení : 17,15 hod

 

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO II/2017 ze dne 3. dubna. 2017

 2. Smlouva na bezúplatný převod pozemků p.č. 112/2 a 194/12 v KÚ Krabčice na Obec Dolany

 3. Zápis RK a Závěrečný účet DSO Jaroměřsko

 4. Závěrečný účet Obce Dolany 2016

 5. Úprava Vyhlášky o nočním klidu.

 6. Různé

V Dolanech 22. 5. 2017 Plšek Jiří, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 5. 2017 v 14:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 29. 5. 2017 v 17:00 hod

5.5. 2017 Porovnání ceny pro vodné a stočné za rok 2016 - DSO

Jednotné odběratelské porovnání ceny Obce v působnosti DSO
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko (IČO 75082233)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Obce v působnosti DSO
 
Vyvěšeno dne: 5. 5. 2017
Sejmutí dne: 5. 6. 2017

21.4. 2017 Dotazník zastupitelstva - nedostatek VODY

Spoustu lidí v obci trápí v poslední době nedostatek vody. Vedení obce zvažuje možná řešení problému. Budování vodovodu bez dotace by bylo pro obec příliš nákladné. Přidělení dotace je ale podmíněno dostatečným počtem připojených odběratelů vody. Pokud by nebyl realizován vodovod, v úvahu by připadal obecní příspěvek občanům na prohlubování studny, případně na nový vrt. Prostřednictvím tohoto dotazníku se obec snaží získat zpětnou vazbu od občanů. Vyplněné dotazníky doručte do schránky obecního úřadu nebo na adresu: Obec Dolany, Dolany 32, 552 01. Lze je zaslat také oskenované v elektronické formě na adresu: obec@dolany-na.cz.
Prosíme OBRATEM o dodání vyplněných dotazníků nejdéle však do 30. dubna 2017.
 

12.4. 2017 VŘ č. HNA/007/2017 s aukcí - p.č. 78/1 k.ú. Hořenice

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
     Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové
odbor Odloučené pracoviště Náchod

oznamuje vyhlášení

výběrového řízení č. HNA/007/2017 s následnou aukcí

na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu, a to:

Pozemek:

pozemková parcela č. 78/1, druh pozemku - ostatní plocha,
způsob využití - sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území,
výměra 5 235 m2,

zapsaný na LV č. 60000 pro katastrální území a obec Hořenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, včetně všech součástí a příslušenství, 

zejména náletových osikových porostů. 

Prohlídka majetku se v případě zájmu uskuteční na místě samém v době vyhlášení VŘ,
tj. od 12. 4. 2017 do 11. 05. 2017 do 10:00 hod. včetně, na základě osobní nebo telefonické domluvy s pracovníky ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod.

Vyhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 97.600,- Kč.

Podrobnosti o nabízeném majetku, podmínky výběrového řízení (dále též „VŘ“) a příslušné další formuláře vyjmenované v „Oznámení“ obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz - Prodej majetku.

Bližší informace:

telefonní číslo: 491 457 280, 737 281 358 - Ivana Bednářová, e-mail: ivana.bednarova@uzsvm.cz

Vyvěšeno: 12.4.2017

Sejmuto: 11.5.2017 do 10 hod

23.3. 2017 O Z N Á M E N Í

 

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. II/2017

se koná dne 3. dubna 2017 / pondělí /

Místo zasedání : SVINIŠŤANY : č. p. 9 chaloupka

Zahájení : 17,15 hod

 

Program jednání

 

 1. Kontrola usnesení ZO I/2017 ze dne 1. března. 2017

 2. Schválení střednědobého výhledu pro Obec Dolany 2017 - 2023

 3. Schválení účetní závěrky PO – MŠ a ZŠ Dolany za rok 2016

 4. Schválení účetní závěrky Obce Dolany za rok 2016

 5. Smlouva na nákup pozemků 179 a 180 v KÚ Dolany

 6. Kronikář Obce Dolany

 7. Různé

 

V Dolanech 22. 3. 2017 Plšek Jiří, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 3. 2017

Sejmuto z úřední desky dne: 3. 4. 2017

15.3. 2017 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí MěÚ Jaroměř

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování
a stavebního řádu, který je příslušným správním orgánem podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 13
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o odvoláních, která podali dne
19. 4. 2016 Josef Ott, nar. 17. 2. 1968, bytem Dolany 13, 552 03 Dolany u Jaroměře, dne
19. 4. 2016 Ing. Pavel Ott, nar. 17. 1. 1965, bytem Dolany 3, 552 03 Dolany u Jaroměře a dne
19. 4. 2016 Vlasta Lemberková, nar. 22. 2. 1953, bytem Dolany 4, 552 03 Dolany u Jaroměře.
Předmětná odvolání byla podána proti územnímu rozhodnutí Městského úřadu Jaroměř, odboru
výstavby 10/2016, spis.zn.: VÝST-4956/2010-Kt-10/2016, č.j.: PDMUJA 3036/2016 ze dne
18. 3. 2016, kterým bylo na žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha podanou dne 13. 7. 2010 v zastoupení společností Valbek, spol.
s.r.o., IČ 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1
stavebního zákona povoleno umístění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „silnice
I/33 Jaroměř, obchvat“ na pozemcích:
v katastrálním území Hořenice s číslem parcely 181, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 192, 193,
198/1, 200/2, 203, 209, 210, 211, 452, v druhu orná půda, 201 v druhu trvalý travní porost,
468/1 v druhu vodní plocha,
v katastrálním území Heřmanice nad Labem s číslem parcely 201/3 v druhu ostatní plocha,
parcela 178 z pozemkového katastru, která je součástí pozemku s číslem parcely 179 v druhu
orná půda,
v katastrálním území Jaroměř s číslem parcely 3440/1, 3441, 3442/1, 3442/2, 3442/3, 3443,
3444, 3496/1 v druhu trvalý travní porost, 3496/2, 4312 v druhu vodní plocha, 3507/1, 3507/2,
3509/1, 3510 v druhu orná půda, 3507/3, 3508/1, 4281/2, 4283/1 v druhu ostatní plocha,
v katastrálním území Čáslavky s číslem parcely 138/1, 138/2, 140/2 v druhu ostatní plocha,
139/1, 139/27, 139/33, 139/35, 139/40, 139/43, 139/45, 139/47, 139/48, 139/49, 139/51,
139/53, 139/57, 139/60, 139/61, 139/65, 139/67, 139/71, 139/73, 139/74, 139/78, 139/80,
139/81, 139/83, 139/86, 196/1, 196/2, 196/17, 196/18, 196/21, 196/22, 196/23, 196/25, 196/33,
196/34, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 199/9, 199/10 v druhu orná půda, 199/2
v druhu trvalý travní porost,
KUKHK-22828/UP/2016/Sv
2
v katastrálním území Dolany u Jaroměře s číslem parcely 296 v druhu zastavěná plocha
a nádvoří, 2030, 2106, 2109, 2112, 2121, 2142, 2202 v druhu ostatní plocha, 2027, 2028, 2034,
2037, 2040, 2043, 2046, 2049, 2051, 2054, 2056, 2059, 2062, 2064, 2067, 2069, 2070, 2074,
2075, 2076, 2079, 2083, 2091, 2092, 2093, 2096, 2098, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,
2117, 2118, 2119, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132,
2133, 2138, 2139, 2140, 2141, 2143, 2144, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155,
2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2166, 2167, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210
v druhu orná půda,
v katastrálním území Svinišťany s číslem parcely 84/1, 84/6, 84/11, 84/12, 108/1, 108/2, 108/4,
214/2, 214/3, 226/1, 226/2, 232/17, 232/19, 232/20, 232/21, 232/22, 239/1, 241/2, 241/3, 241/5,
241/6, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 311/1, 311/4 v druhu ostatní plocha,
148/4, 248/1, 248/3, 248/4, 265/59, 311/10 v druhu trvalý travní porost, 265/49, 265/50, 265/51
v druhu vodní plocha, 224/7, 234, 244/1, 244/3, 245/1, 245/3, 245/5 v druhu lesní pozemek,
268/1, 268/2 v druhu zahrada, 269 v druhu zastavěná plocha a nádvoří se stavbou čp. 29, 147/7,
147/19, 147/24, 147/27, 209/8, 209/9, 209/10, 217/1, 217/13, 217/14, 217/15, 217/19, 217/22,
217/24, 217/25, 217/26, 217/27, 217/28, 217/29, 227/1, 227/2, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8,
232/7, 232/34, 232/36, 235/4, 235/5, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 243, 267/1, 267/2,
271 v druhu orná půda,
v katastrálním území Velký Třebešov s číslem parcely 278/1 v druhu trvalý travní porost, 291/2
v druhu orná půda, 294/5, 488/1, 488/7, 488/8, 488/9, 488/10, 488/11, 556/1 v druhu ostatní
plocha,
s vymezením území na shora uvedených pozemcích v grafické příloze rozhodnutí
v katastrálních situačních výkresech C.4.1, C.4.2, C.4.3, a v dalších částech projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a to zejména v situačním výkresu širších vztahů
C.1, v koordinačních situačních výkresech C.3.1, C.3.2, C.3.3.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odbor územního plánování
a stavebního řádu, který je příslušným odvolacím orgánem podle § 89 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souvislosti
s § 178 odst. 2 správního řádu přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 89 odst. 2 správního
řádu a podle § 90 odst. 5 správního řádu odvolání, která podali dne 19. 4. 2016 Josef Ott,
nar. 17. 2. 1968, bytem Dolany 13, 552 03 Dolany u Jaroměře, dne 19. 4. 2016 Ing. Pavel Ott,
nar. 17. 1. 1965, bytem Dolany 3, 552 03 Dolany u Jaroměře a dne 19. 4. 2016 Vlasta
Lemberková, nar. 22. 2. 1953, bytem Dolany 4, 552 03 Dolany u Jaroměře.
zamítá
a rozhodnutí Městského úřadu Jaroměř, odboru výstavby 10/2016, spis.zn.: VÝST-4956/2010-
Kt-10/2016, č.j.: PDMUJA 3036/2016 ze dne 18. 3. 2016
potvrzuje.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, je:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4.
 
Vyvěšeno dne: 15. 3. 2017    Sejmuto dne:31.3. 2017

16.2. 2017 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. I/2017

se koná dne 1. března 2017 / středa /

Místo zasedání : DOLANY : zasedací místnost obecního úřadu

Zahájení : 17,15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO VII/2016 ze dne 18. 11. 2016

 2. Rozpočtové opatření č. 9

 3. Koupě pozemků 179 a 180 v KÚ Dolany

 4. Dětské hřiště Krabčice

 5. Různé

 

V Dolanech 16. 2. 2017 Plšek Jiří, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 2. 2017

Sejmuto z úřední desky dne: 28. 2. 2017

 

podpis :

9.2. 2017 inzerát a oznámení o VŘ s aukcí

fotoV příloze zveřejňuji inzerát a oznámení o VŘ č. HNA/004/2017
s následnou aukcí na prodej pozemek
v k.ú. Hořenice ppč. 78/1 ve výměře 5.235 m2
ke zveřejnění
na elektronické úřední desce od 9.2.2017 do 14.3.2017
 

6.2. 2017 veřejnou vyhlášku č.j. KUKHK–22828/UP/2016/Sv

V e ř e j n á v y h l á š k a
Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování
a stavebního řádu (dále jen „odvolací orgán“), který je příslušným odvolacím orgánem podle
§ 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), v souvislosti s § 178 odst. 2 správního řádu byla prostřednictvím Městského
úřadu Jaroměř, odboru výstavby (dále jen „stavební úřad“) předána odvolání, která podali dne
19. 4. 2016 Josef Ott, nar. 17. 2. 1968, bytem Dolany 13, 552 03 Dolany u Jaroměře, dne
19. 4. 2016 Ing. Pavel Ott, nar. 17. 1. 1965, bytem Dolany 3, 552 03 Dolany u Jaroměře a dne
19. 4. 2016 Vlasta Lemberková, nar. 22. 2. 1953, bytem Dolany 4, 552 03 Dolany u Jaroměře,
spolu se spisem věci se týkající.
 
Zmíněná odvolání směřují proti územnímu rozhodnutí stavebního úřadu 10/2016,
spis.zn.: VÝST-4956/2010-Kt-10/2016, č.j.: PDMUJA 3036/2016 ze dne 18. 3. 2016, kterým
bylo na žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha podanou dne 13. 7. 2010 v zastoupení (na základě plné moci ze dne 4. 6. 2009)
společností Valbek, spol. s.r.o., IČ 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, podle § 79
odst. 1 a § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) povoleno umístění veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury „silnice I/33 Jaroměř, obchvat“.
 
Vyvěšeno dne: 6. 2. 2017
Sejmuto dne: 22. 2. 2017
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×