Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

5.12. 2016 Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci

Zahájení elektronické dražby: dne 18.1.2017 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 18.1.2017 v 14:00 hod.
Předmětem dražby je následující spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:
 
LV 683
KÚ pro Královéhradecký kraj, KP Náchod
Okres: Náchod
Obec: Dolany
Kod k.ú.: 628441 Svinišťany
Podíl: 1/3
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku
284/9 67 trvalý travní porost
284/10 1632 trvalý travní porost
304/12 69 vodní plocha
308/13 115 vodní plocha
309/11 101 ostatní plocha
 
LV 659
KÚ pro Královéhradecký kraj, KP Náchod
Okres: Náchod
Obec: Chvalkovice
Kod k.ú.: 655139 Miskolezy
Podíl: 1/3
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku
140/2 11359 orná půda
140/5 1267 orná půda
150/30 9626 orná půda
230/18 696 trvalý travní porost
 
Vyvěšeno: 5.12.2016
Sejmuto 18.1.2017

5.12. 2016 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č.VIII/2016

 

se koná dne 12. prosince 2016 / pondělí /

 

Místo zasedání : DOLANY : zasedací místnost obecního úřadu

Zahájení : 17,15 hod

 

Program jednání

 

 1. Rozpočet na rok 2017.

 2. Různé

 

V Dolanech 5. 12. 2016 Plšek Jiří, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 12. 2016 v 10:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 12. 12. 2016 v 17:00 hod

28.11. 2016 Návrh rozpočtu na rok 2017

 
Zveřejnění rozpočtu ve smyslu §11 odst.3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění :
Připomínky k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 mohou občané uplatnit buď písemně od 28.11.2016. do 7.12. 2016, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce
Rekapitulace
Plán 2017
Druh v tisíci Kč
PŘÍJMY CELKEM 10 182
v tom: 1. Daňové příjmy 9 256
2. Nedaňové příjmy 736
3. Ostatní příjmy 190
   
VÝDAJE CELKEM 10 182
   
Saldo: (příjmy mínus výdaje) 0
 
Vyvěšeno na ÚD a v elektronické podobě na webových stránkách obce umožňující dálkový přístup.
 
Vyvěšeno dne : 28. 11. 2016
Sejmuto dne : 7.12. 2016 
 

23.11. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
a vyhodnocení vlivů této aktualizace na
udržitelný rozvoj území
 
Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a
vyhodnocení vlivů tohoto nového návrhu na udržitelný rozvoj území zohledňuje výsledky
společného projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj
území, uskutečněného na přelomu roku 2015 a 2016, a na podkladě zastupitelstvem kraje
schválených pokynů doplňuje takto projednaný návrh o návrhový koridor veřejně
prospěšné stavby přeložky silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice, tzv. Severní
tangenty, „DS2A“.
 
 
 
vyvěšeno dne: 23.11.2016
sejmuto: 9.12.2016

22.11. 2016 Návrh rozpočtu DSO Jaroměřsko na rok 2017

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko


   
nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř 
IČ 75082233 
DIČ CZ75082233


   
           
Návrh rozpočtu pro rok 2017 
           
Příjmy        
Neinvestiční příspěvek od členských obcí dle stanov          
Jaroměř         124 080,00
Nový Ples         3 420,00
Jasenná         7 100,00
Rychnovek         6 300,00
Šestajovice         1 780,00
Dolany         6 810,00
Hořenice         1 440,00
Neinvestiční příspěvek Jaroměř , splátky úvěrů,půjčky,úroků    

3 425 396,00
Neinvestiční příspěvek Hořenice, splátky půjčky,úvěru,úroků    

556 786,00
MěVAK smlouva ČOV Josefov-transport    

170 000,00
Pitná voda    

85 500,00
Odvádění a čištění odpadních vod    

2 730 000,00
Příjmy z úroků         400,00
Příjmy celkem7 119 012,00


Výdaje        
Provozní výdaje         1 790 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod         1 150 000,00
Převzatá pitná voda         80 000,00
úroky SFŽP,ČSOB Jaroměř         190 596,00
úroky SFŽP,ČSOB Hořenice         30 190,00
           
Výdaje celkem3 240 786,00


Financování
     
Volné prostředky z min.let         116 830,00
ČSOB - splátka jistiny         2 508 000,00
SFŽP - splátka jistiny         1 253 396,00
Financování celkem3 878 226,00
Vyvěšeno: 23.11.2016

Sejmuto: 8.12.2016    

21.11. 2016 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č.VII/2016

se koná dne 28. listopadu 2016 / pondělí /

Místo zasedání : DOLANY : zasedací místnost obecního úřadu

Zahájení : 17,15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO ze dne 19.9.2016

 2. Plán inventur 2016

 3. Rozpočtového opatření č. 6 a 7.

 4. Pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky ve vlastnictví obce.

 5. Návrh rozpočtu na 2017.

 6. Různé 

V Dolanech 21.11.2016 Plšek Jiří, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 11. 2016 v 14:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 28. 11. 2016 v 17:00 hod

12.10. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecní povahy
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a
ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) na základě žádosti doručené dne 5. 10. 2016, pod sp.zn.ODSH-5937/2016-Re,
Zemědělským družstvem Dolany, IČ 00126365, 552 03 Dolany 57
stanoví
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu,
vydaném pod čj. KRPH-486-493/ČJ-2016-050506 ze dne 10. 10. 2016, ve smyslu ustanovení
§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení §
61 odst. 4 zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu
Dopravní značení viz 2 x schválená situace na silnicích II. III. tříd a místních
komunikacích v ORP Jaroměř, z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské
techniky při provádění sklizně z přilehlých polností
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od 15.10. 2016 do 30.9.2017
Důvod: z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně
z přilehlých polností
Odpovědná osoba za provedení značení: Zemědělské družstvo Dolany, IČ 00126365, 552
03 Dolany 57, pan Ing. Pavel Škoda, č.tel. 736 633 196
 
Vyvěšeno dne: 12.10.2016
Sejmuto dne: 31.10.2016

11.10. 2016 Výběrové řízení

foto
 
 
 
 
V příloze inzerát a oznámení o VŘ č. HNA/158/2016
s následnou aukcí na prodej pozemek
v k.ú. Hořenice ppč. 78/1 ve výměře 5.235 m2
ke zveřejnění
na elektronické úřední desce od 11.10.2016 do 8.11,2016

6.10. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán
stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnicích I/33, I/37, dle grafického znázornění
Platnost úpravy: 12.10.2016 - 20.10.2016
Důvod: oprava železničního přejezdu P5228 v HOŘENICÍCH
 
Viz OOP a mapa v příloze

21.9. 2016 záměr obce

OBEC DOLANY tímto zveřejňuje záměr

Na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejňuje návrh záměr na propachtování pozemků a části pozemků ve vlastnictví obce. Výše pachtovného bylo určeno dle vyhlášky 298/2014 Sb. Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí ze dne 11. prosince 2014 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. a to ve výši 2.2% z této ceny

Záměr obce na propachtování pozemků ve vlastnictví obce byl schválen na Zasedání zastupitelstva VI/2016 konaného 19. 9. 2016 těmto pachtýřům (dále jen nájemce): ZD Dolany ICO: 00126365 se sídlem Dolany 57 (dále jen ZD Dolany), Přemek Kejzlar ICO: 46523227 se sídlem Dolany 5 (dále jen Kejzlar), David Lemberk ICO: 62729659 se sídlem Dolany 4 (dále jen Lemberk), Miroslav Brusnický ICO: 18859038 se sídlem Dolany 42 (dále jen Brusnický) a Lukáš Ludvík ICO: 44503865 se sídlem Dolany 72 (dále jen Ludvík) v těchto výměrech a cenách.

více v příloze

Vyvěšeno dne: 21.9.2016 Sejmuto dne: 7.10.2016

21.9. 2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém
období (červenec 2014 – září 2016)
návrh
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle ustanovení § 7
odst. 2 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo dne 12. září 2016 o pořízení
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která se bude
pořizovat a projednávat souběžně s projednávanou Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.
Více v příloze ...
  .......
Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. První den lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení na úřední desce. Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení této veřejné vyhlášky na úřední desce byla tato veřejná vyhláška zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Vyvěšeno dne: 21.9.2016  Sejmuto dne: 6.10.2016

20.9. 2016 Volby do zatupitelsva kraje

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby do zastupitelstva kraje

Starosta Obce Dolany dle § 27 odst 1. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční

v pátek 7.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 8.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00hodin

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan, Čáslavek a Sebuče

Volební místnost - Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 / domeček /

 

Volební okrsek č.3 Krabčice – pro občany Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

V Dolanech 20. 9. 2016 Jiří Plšek, starosta obce

19.9. 2016 nabídka náhradních restitucí

Vyhlášení veřejné nabídky  náhradních restitucí dle zákona č. 229/ 91 Sb. v k.ú. Dolany u Jaroměře a žádáme Vás o jejich vyvěšení na  úřední desce  a elektronické úřední desce.  
    Nabídka je vyhlášena od 19.9.2016 do 19.9.2016
více v přílohách:

8.9. 2016 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. VI/2016

které se koná dne 19. 9. 2016 / pondělí /

Místo zasedání : zasedací místnost OÚ v Dolanech

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Propachtování obecních zemědělských pozemků

 2. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 8. 9. 2016 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 9. 2016

Sejmuto z úřední desky dne: 16. 9. 2016

 

6.9. 2016 VYHLÁŠKA

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2016,

o nočním klidu.

Zastupitelstvo obce Dolany se na svém zasedání dne 5. 9. 2016 usnesením V/2016 č. 4 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 9. 2016

Sejmuto z úřední desky dne: 22. 9. 2016

5.9. 2016 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. V/2016

které se koná dne 5. 9. 2016 / pondělí /

Místo zasedání : zasedací místnost OÚ v Dolanech

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO IV/2016 ze dne 6. 6. 2016

 2. Vyhláška obce o nočním klidu

 3. Žádost o změnu ÚP

 4. rozpočtové opatření č. 4 a 5

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 29. 8. 2016 - Jiří Plšek, starosta obce

4.8. 2016 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Volby do Zastupiteltev krajů

konané ve dnech 7. a 8. října 2016

 

Dle § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., v platném znění zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků :

 

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích / č. 1-3 / pro Volby do Zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

takto :

 

Okrsek č.1 Dolany : 5 členů / zapisovatel + 4 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Zastupiteltev krajů

konané ve dnech 7. a 8. října 2016

 

Dle § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů v platném znění zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp. 9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp. 1, 552 04, chalupa MS Dolany

 

V Dolanech 8. 8. 2016 Jiří Plšek, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 8. 2016

 

Sejmuto z úřední desky dne: 8. 9. 2012

28.6. 2016 O Z N Á M E N Í

Obec Dolany bude pořizovat dokumentární film o Obci Dolany a jejích místních částech z ptačí perspektivy.

Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bude probíhat nepravidelné letecké natáčení prostřednictvím dronu (malá helikoptéra - qvadroptéra. která se ovládá dálkově ze země). Osoba která bude natáčení provádět má licenci a bude mít pověření od obce.

Žádáme občany, kteří nesouhlasí s přeletem dronu nad jejich nemovitostí v menší výšce jak 200m, aby svůj nesouhlas oznámili na obecním úřadě.

Jiří P l š e k

Starosta

Vyvěšeno: 29. 6. 2016

Sejmuto: 15.7.2016    Bude ponecháno na ÚD až do konce natáčení

21.6. 2016 Kotlíková dotace

fotoV souvislosti s plánovaným vyhlášením 2. výzvy na předkládání žádostí o Kotlíkovou dotaci, bude realizován seminář:
23.6.2016 od 17:00 hod Jaroměř, Městské divadlo, nám. Dukelských hrdinů 240

8.6. 2016 V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu Obce Dolany, Dolany 32, 552 03 Dolany, IČ 00272612,
o z n a m u j e, že
stanoví po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-486-227/ČJ-2016-050506 ze dne 24. května 2016
přechodnou úpravu provozu
na silnici I/33, v úseku mezi obcemi Dolany a Čáslavky, dle grafického znázornění v příloze
za podmínek:

27.5. 2016 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2016

které se koná dne 6. 6. 2016 / pondělí /

Místo zasedání : zasedací místnost OÚ v Dolanech

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO III/2016 ze dne 4. 4. 2016

 2. Schválení učetní závěrky 2015 PO ZŠ a MŠ Dolany

 3. Schválení učetní závěrky 2015 Obce Dolany

 4. Schválení závěrečného účtu 2015

 5. Veřejno právní smlouva OS/ODSH-0168/2016 s Městem Jaroměř

 6. Prodej obecního pozemku stpč. 2335 v KÚ Dolany

 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 27 . 5. 2016 Jiří Plšek, starosta obce

16.5. 2016 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2015

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2015

V Souladu se zákonem č.250/2000 sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem

128/2000 Sb. o obcích,oba v platném znění ,zveřejňujeme závěrečný účet-hospodaření

Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2015.

Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí

Jaroměřsko dne 9.6.2016

Případné dotazy k návrhu závěrečného účtu je možno provést na emailové adrese kucerova@dsojaromersko.cz

,nebo při jeho projednávání na jednání valné hromady.

V Jaroměři 10.5.2016

zpracovala:Kučerová Zdeňka,účetní DSO

9.5. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝZVA ÚČASTNÍKŮM O VYJÁDŘENÍ K PODANÝM ODVOLÁNÍM PROTI ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ 10/2016 o umístění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, silnice I/33 Jaroměř, obchvat.

25.4. 2016 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

úterý od 8:00 do 15:30 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin

pátek od 8:00 do 14:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 886139/16/2700-11460-606264,

hromadný předpisný seznam čj. 886140/16/2700-11460-606264,

hromadný předpisný seznam čj. 886141/16/2700-11460-606264,

hromadný předpisný seznam čj. 886142/16/2700-11460-606264,

hromadný předpisný seznam čj. 886143/16/2700-11460-606264,

hromadný předpisný seznam čj. 886144/16/2700-11460-606264,

jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden

v příloze č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12,

o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu

nebo jeho příslušné části, účinného do 20. 5. 2016, zveřeněného ve

Finančním zpravodaji č. 8/2012. S účinností dnem 21. 5. 2016 je seznam

všech územních pracovišť finančních úřadů uveden v příloze pokynu

Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo

jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích

finančních úřadů, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2016. Oba

pokyny jsou také zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy

http://www.financnisprava.cz.

L.S. Ing. Alena Novotná

ředitel odboru

Ing. Alena Novotná

13.4. 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2015

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 128/2000 Sb. o obcích, oba v platném znění, zveřejňujeme Závěrečný účet 2015 Obce Dolany . Závěrečný účet bude projednán na nejbližším ZO. Do materiálů je možné nahlédnout v kanceláři OÚ Dolany, 552 01 Dolany čp. 32. Případné dotazy k návrhu závěrečného účtu je možno provést na e-mailové adrese podatelna@dolany-na.cz nebo při jeho projednávání na ZO.   

21.3. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 10/2016 O UMÍSTĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY silnice I/33 Jaroměř, obchvat, v k. ú. Hořenice, Heřmanice nad Labem, Jaroměř, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Svinišťany, Velký Třebešov.

Vyvěšeno: 21. 3. 2016

Datum sejmutí: 6. 4. 2016

21.3. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 10/2016 O UMÍSTĚNÍ

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY silnice I/33 Jaroměř, obchvat, v k. ú. Hořenice, Heřmanice nad Labem, Jaroměř, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Svinišťany, Velký Třebešov.

Vyvěšeno: 21. 3. 2016

Datum sejmutí: 6. 4. 2016

22.2. 2016 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. II/2016

které se koná dne 29. 2. 2016 / pondělí /

Místo zasedání : zasedací místnost OÚ v Dolanech

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO I/2015 ze dne 15. 2. 2016

 2. Startegický plán

 3. Kulturní výbor

 4. Smlouvy na stočné D + Č

 5. Finanční dotace z rozpočtu obce

 6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 22 . 2.2016 Jiří Plšek, starosta obce

8.2. 2016 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. I/2016

které se koná dne 15.2. 2016 / pondělí /

Místo zasedání : zasedací místnost OÚ v Dolanech

Zahájení: 17:15 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO VIII/2015 ze dne 7.12. 2015

 2. Schválení rozpočtu na rok 2016

 3. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 8.2.2016 Jiří Plšek, starosta obce

27.1. 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016

Zveřejnění rozpočtu ve smyslu §11 odst.3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění : 
Rekapitulace
Plán 2016
Druh v tisíci Kč
PŘÍJMY CELKEM 12 143
v tom: 1. Daňové příjmy 8 595
2. Nedaňové příjmy 566
3. Ostatní příjmy 2 982
   
VÝDAJE CELKEM 12 143
   
Saldo: (příjmy mínus výdaje) 0
 
Připomínky k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 mohou občané uplatnit buď písemně od 27.1. do 12.2. 2016, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce
Projednávání rozpočtu proběhne na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (15.2.2016)

13.1. 2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-
MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření
obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní
plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna
2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje.
Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední
desce v úplném znění, proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních
deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení. Úplná znění opatření
obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství

11.1. 2016 Finanční dotace obce

Dne 7. prosince 2015 schválilo Zastupitelstvo obce na svém zasedání možnost poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro veřejně prospěšné projekty na rok 2016 pro místní spolky a pro spolky s působností v katastru obce Dolany !!! Individuální žádost odevzdávejte na předepsaném formuláři s rozpočtem a přílohami nejdéle do 29. 2. 2016. Ke stažení jsou: formulář žádosti a formulář pro vyučtování.
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×