Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

20.12. 2013 ROZHODNUTÍ

V ý r o k :
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovní § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon”) a speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon”), na základě podání žádosti Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko doručené správnímu úřadu dne 13.11.2013 účastníkovi podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
Dobrovolnému svazku obcí Jaroměřsko, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
IČ 75082233

I. podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
dobu platnosti rozhodnutí čj. OŽP-9111-5/2007-Hř-T ze dne 23.11.2007 o povolení stavby „Čisté Labe
z Jaroměřska, Dolany – Čáslavky - Jaroměř, splašková kanalizace“
změněného rozhodnutím
správního úřadu čj. OŽP-7752-3/2011-Hř-M ze dne 05.01.2012
do 31.12.2015.

17.12. 2013 ZNÁMKY NA SVOZ KO 2014

!!! Nové známky nutno zaplatit a nalepit na popelnice do 5. března 2014, do této doby platí známky staré !!!
Svozový den zůstává ÚTERÝ od 6:00 hod
Koncové ceny které odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání IX/2013 dne 2.12.2013 pro občany za svoz KO na rok 2014 s 10% dotací od obce jsou:

kombinovaný svoz 41 x za rok - 1.753,-Kč
čtrnáctidenní svoz 26 x za rok - 1.147,-Kč
měsíční svoz 13 x za rok - 585,-Kč
pytel PE včetně ceny za svoz - 61,-Kč
mimořádný svoz popelnice do 120l - 61,-Kč

Známky obdržíte na OÚ v úředních hodinách při platbě v hotovosti, nebo po převedení platby na účet č 8308510257/0100 při ptatbě uvádějte VS: 2014 a ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.
v příloze naleznete svozový kalendář

Dále upozorňujeme, že Obec Dolany vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

mimo jiné je ve vyhlášce

Fyzickým osobám je zakázáno:
 1.   Odkládat odpady jinam, než na určená místa,
 2.   Odkládání odpadu mimo nádoby
 3.   Do nádob na určitý druh odpadu odkládat jiný druh odpadu,
 4.   Poškozovat sběrné nádoby a používat je k jiným účelům než k odkládání komunálního odpadu,
 5.   Odkládat do sběrných nádob horký popel, odpad ze zahrad a chovu domácích zvířat.
Z toho plyne že každý by měl mít sběrnou nádobu na odpad, kterou vyváží v termínech podle harmonogramu svozu.

- sběrné nádoby (popelnice nebo plastové pytle dle čl. 2 odst. 12 písm. a)) slouží k ukládání směsného komunálního odpadu dle čl. 2 odst. 3 a ve svozových dnech jsou přistaveny k vyprázdnění na místech dobře přístupných oprávněné osobě; fyzické osoby jsou povinny opatřit si dostatečný počet sběrných nádob a označit je logem oprávněné osoby; označení poskytne Obecní úřad Dolany,

17.12. 2013 Úřední hodiny o vánočních svátcíc

Obecní úřad Dolany
Pondělí 23.12.2013 dovolená
Středa 25.12.2013 svátek
Pondělí 30.12.2013 úřední hodiny 10.00 - 12. 00 hodin
Středa 1.1.2014 svátek
Jiří P l š e k starosta
V naléhavém případě volejte : 734 483 373

3.12. 2013 Vyhláška o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013


o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dolany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


Zastupitelstvo obce Dolany se dne 2. 12. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 zákona písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

29.11. 2013 DSOJ návrh rozpočtu pro rok 2014

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko - Návrh rozpočtu pro rok 2014

Příjmy celkem9 288 830,00
Výdaje celkem9 288 830,00

26.11. 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení zahájení vodoprávního - stavebního řízení o prodloužení platnosti stavebních povolení na akci Čisté Labe z Jaroměřska
o změně rozhodnutí správního úřadu čj. OŽP-7752-3/2011-Hř-M ze dne 05.01.2012
všem známým účastníkům řízení.

25.11. 2013 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. IX/2013

které se koná dne 2. prosince 2013 /pondělí/

Místo zasedání : OU Doalny

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO VIII/2013 ze dne 4. 11. 2013

 2. Rozpočtové provizorium od 1.1.2014

 3. Rozpočtové opatření č. 8

 4. Směrnice č. 1/2014 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace VS 1/2013).

 5. Vyhláška o odpadech.

 6. Stanovení cen za svoz KO na rok 2014

 7. Plán akcí na rok 2014 – příprava podkladů pro zozpočet na 2014

 8. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.


V Dolanech 25. 11. 2013 Jiří Plšek, starosta obce

12.11. 2013 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolany u Jaroměře – oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav

Příloha
aktualizováno!
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 12. 11. 2013, možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolany u Jaroměře. Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce v Náchodě (kancelář č. 223) a na Obecním úřadě v Dolanech.
Upozorňujeme účastníky řízení na skutečnost, že v této době - do 12. 12. 2013 mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Současně Pozemkový úřad Náchod svolává v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění závěrečné ústní jednání, které se uskuteční
ve středu dne 8. 1. 2014 v 16:00 hod.
v kulturním domě v Dolanech.

1.11. 2013 Výběrové řízení HNA/211/2013-2.kolo

Příloha

V příloze oznamuji - inzerát a oznámení o Výběrovém řízení č. HNA/211/2013 - 2. kolo na prodej pozemku pč. 3258/1 v k.ú. Jaroměř.

31.10. 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém
období (listopad 2011 – listopad 2013)
návrh

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle ustanovení § 7 odst. 2 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo na svém 22. zasedání dne 8. září 2011, usnesením č. 22/1564/2011 vydat Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyly účinnost ke dni 16. listopadu 2011.
Podle požadavku § 42 odst. 1 stavebního zákona Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona pořídil návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) a podle § 42 odst. 3 stavebního zákona je povinen předložit tento návrh ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, a to do čtyř let po vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, včetně elektronické úřední desky, a na úředních deskách všech obecních úřadů Královéhradeckého kraje, rovněž včetně elektronických. V souladu s ustanovením § 20 odst. 1 stavebního zákona je možné se s návrhem Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) seznámit ode dne vyvěšení této veřejné
vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, tzn., od 25. října 2013:

a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=160
b) nebo v listinné podobě:
16570/UP/2013/Hof2
na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

Podle § 42 odst. 3 stavebního zákona do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) uplatnit
písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Adresa pro zasílání připomínek:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
oddělení územního plánování
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Závěrem připomínáme, že zásady územního rozvoje dle § 36 odst. 3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.

25.10. 2013 OZNÁMENÍ

O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. VIII/2013

které se koná dne 4. listopadu 2013 /pondělí/

Místo zasedání : Chaloupka, Svinišťany čp.9

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO VI/2013 ze dne 2. 9. 2013

 2. Kanalizace Svinišťany - Plán obnovy kanalizace, pasport, kontroly předčistících zařízení, ... .

 3. Plán inventurza rok 2013

 4. Rozpočtové opatření č.6

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 25. 10. 2013  Jiří Plšek, starosta obce

10.10. 2013 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta Obce Dolany dle § 15 odst. 1 č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 25.10.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 26.10.2013 od 8.00 hodin do 14.00hodin


Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan, Čáslavek a Sebuče

Volební místnost - Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01


Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 / domeček /


Volební okrsek č.3 Krabčice – pro občany Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

8.10. 2013 O Z N Á M E N Í o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Obec Dolany podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v y h l a š u j e
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrálního pracoviště Náchod (dále jen “katastrální úřad“) č.j. OO-19/2013-605, že na části katastrálního území Dolany u Jaroměře obce Dolany, týkající se intravilánu (zastavěná část obce), bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (dále jen „obnova katastrálního operátu“). Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:
Více v příloze:

Dále O Z N Á M E N Í
o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Obec Dolany podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
o z n amu j e
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-19/2013-605, že na části katastrálního území Dolany u Jaroměře obce Dolany bude dne 1.2.2014 zahájena
částečná revize katastru nemovitostí

a potrvá přibližně do 31.3.2014
Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 10 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

!!! Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo !!!

více v příloze:

7.10. 2013 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)


I. Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
dražebního serveru:
http://drazby.exekutorbrno.cz/
Zahájení elektronického dražebního jednání dne 03.12.2013 v 11:30:00 hod.
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v
posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.
Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního
učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a
dražba končí Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší
podání. Ukončení elektronické dražby dne 03.12.2013 v 12:00:00 hod. Časy zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru. Sledování dražby je veřejně
přístupné.

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 k nemovitostem


(Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi dle
posudku, který zpracoval znalec Ing. František Řezníček, Jiráskovo nám. 212, Trutnov dne 06.05.2013 jako jeden celek.)
III. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k
dražebnímu celku činí částku ve výši 120.000,- Kč (slovy jedenostodvacettisíc korun českých) a byla určena usnesením soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 137Ex 7141/11-71 ze dne 07.06.2013 na základě posudku znalce Ing. František Řezníček, Jiráskovo nám. 212, Trutnov ze dne 06.05.2013, pod č.j. 3049-65/2013, jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.
Více v příloze:

27.9. 2013 UPOZORNĚNI K ODSTRANĚNI A OKLESTENI STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
(dále jen „zásah").
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU (od 1.10.) DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
více v příloze:

25.9. 2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Příloha
Soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova 150, 537 01 Chrudim,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 19.04.2012, č.j.:
22EXE 986/2012-12, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí českého
telekomunikačního úřadu vydaného Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou oblast dne
14.12.2011, č.j.: ČTÚ-117 717/2011-636/III.vyř.-DuV , k uspokojení pohledávky
oprávněné: T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681,
práv. zast. advokátem JUDr. Jiří Vlasák, se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, PSČ: 170 00, IČ: 73456837
proti povinnému: Hanáková Kateřina, bytem Palackého 221, Jaroměř, PSČ: 551 01, dat. nar.: 08.07.1982
ve výši 0,-- Kč s příslušenstvím a dále i nákladů této exekuce, které v průběhu řízení vzniknou,
oznamuje
k o n á n í d r a ž e b n í h o r o ku
I. Čas a místo dražby
Dražba movitých věcí se uskuteční dne 27.11.2013 v 09:30 hodin na adrese Čáslavky 35, Dolany,
více v příloze:

24.9. 2013 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

ve dnech 25. a 26. října 2013

Dle § 14 c písm.f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /domeček /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

V Dolanech 24. 9.2013 -- Jiří Plšek, starosta obce

23.9. 2013 OZNÁMENÍ

Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, úřad územního plánování, jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Dolany společné jednání se uskuteční
v úterý dne 8.10.2013 v 10,00 hodin
více v přílpoze:

16.9. 2013 VŘ č. HNA/173/2013-1.kolo

Na prodej pozemku ve vlastnictví státu p.č. 3258/1 v k.ú. Jaroměř
jedná se o parcelu o výměře 5 661 m2 - minimální kupní cena 490 tisíc
více v přílohách:

9.9. 2013 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. VII/2013

které se koná dne 16. září 2013 /pondělí/

Místo zasedání : OÚ Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Schválení realizátora stavby víceúčelového školního hřiště ve Svinišťanech.

 2. Schválení poskytovatele úvěru na výstavbu kanalizace v Dolanech a Čáslavkách k projektu „Čisté labe z Jaroměřska II. A III.“

 3. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 9. 9. 2013 Jiří Plšek, starosta obce

26.8. 2013 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č.VI/2013

které se koná dne 2. září 2013 /pondělí/


Místo zasedání : OÚ Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO V/2013 ze dne 3. 6. 2013

 2. Dofinacování RD „Čisté labe z Jaroměřska II. A III.“

 3. Schválení realizátora stavby víceúčelového školního hřiště ve Svinišťanech.

 4. Schválení poskytovatele úvěru na výstavbu kanalizace v Dolanech a Čáslavkách k projektu „Čisté labe z Jaroměřska II. A III.“

 5. Volba přísedícího Okresního soudu v Náchodě

 6. Mimořádný fin. příspěvek pro TJ Dolany

 7. Rozpočtové opatření č. 4 a č.5

 8. Kaštanová alej Svinišťany Sebuč – darování pozemků

 9. Převod pozemku p.č. 112/2 v KÚ Krabčice

 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na stavbu Krabčice – knn p.č. 175/2

 11. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 26. 8. 2013 Jiří Plšek, starosta obce

26.8. 2013 Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Informace o termínu veřejného projednání je také zveřejněna v Informačním systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP146K), kde je rovněž k dispozici ke stažení text návrhu koncepce a text vyhodnocení vlivů na ŽP.

12.8. 2013 Období mimořádných klimatických podmínek dnes skončilo

aktualizováno!
Královéhradecký hejtman Lubomír Franc dnes Na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a v souladu s ustanovením § 3, ČI.3 Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době výšeného
nebezpečí vzniku požáru, a na základě posouzení situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje jako požáry v přírodním prostředí odvolávám ke dni
9. srpna 2013:
Období mimořádných klimatických podmínek
Období mimořádných klimatických podmínek odvolávám s ohledem na měsíční předpokládaný vývoj počasí sledovaný Českým hydrometeorologickým ústavem a s ohledem na situaci, kdy již pominulo bezprostřední nebezpečí vzniku požárů vlivem účinků mimořádného suchého počasí v přírodním prostředí.na návrh krajského ředitele hasičů odvolal období mimořádných klimatických podmínek. Nařízení omezovalo především nakládání s ohněm ve volné přírodě a lese. Extrémní sucho již pominulo a hasiči díky tomu nemusí vyjíždět k požárům tak často.

Opatření, kdy lidé ve volné přírodě a lese či 50 metrů od něj nesměli tábořit či rozdělávat ohně, kouřit v lese či do lesa vjíždět auty, platilo od 23 července. Hasiči tehdy evidovali zvýšený počet požárů souvisejících právě se suchem.

20.6. 2013 Zrušení nouzového stavu

ROZHODNUTÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. června 2013
o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje,
Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
Vláda České republiky
v souladu s čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
zrušuje
pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje od 24.00
hodin dne 28. června 2013 nouzový stav
, vyhlášený rozhodnutím vlády ze dne 2. června
2013, uveřejněným pod č. 140/2013 Sb., od 21.00 hodin dne 2. června 2013.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 28. června 2013 od 24.00 hodin.

Předseda vlády

4.6. 2013 Mimořádná Veterinární Opatření

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVS SVS pro Královéhradecký kraj) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy
varroázy včel
v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.
Více v příloze

3.6. 2013 konference Envisto 2013 - trh práce

 „Vážení občané,
 v průběhu měsíce července se bude konat konference Envisto 2013 v Náchodě věnovaná problémům ohrožených skupin na trhu práce, především mladých lidí a lidí v předdůchodovém věku. Účastníci této konference budou seznámeni s možnostmi, jak zlepšit svoji pozici na trhu práce. Pokud máte zájem se konference zúčastnit, je vhodné vyplnit anonymní formulář s vyjádřením zájmu, který naleznete na stránkách http://envisto.cz v šedém rámečku s nadpisem Dotazník k Iniciativě Envisto 2013.“

2.6. 2013 NOUZOVÝ STAV

aktualizováno!

ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 2. června 2013

v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání

Více v příloze

27.5. 2013 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. V/2013

které se koná dne 3. června 2013 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO IV/2013 ze dne 13. 5. 2013

  • oslava znaku, změna ÚPD č. 3 – doplnění změn. ….

 2. XIII. ročník setkání obcí Dolany konané dne 15.6.2013 v Dolanech u Klatov

 3. Investiční dotace pro DSO na financování VR

 4. Změna ÚPD č. 3 – doplnění změn – záměr obce

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.


V Dolanech 27. 5. 2013 - Jiří Plšek, starosta obce

13.5. 2013 N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy

Příloha
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále též i „Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tuto
z m ě n u
mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v Nařízení SVS č.j. SVS/2013/004656-H
ze dne 21.1. 2013 při výskytu nebezpečné nákazy
moru včelího plodu
v chovech včel v katastrálních územích obcí regionu Královéhradeckého kraje, k zamezení jejího
šíření a k jejímu zdolání a k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.
Viz příloha:

6.5. 2013 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2013

které se koná dne 13. května 2013 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO III/2013 ze dne 8. 4. 2013

 2. Rozpočtové opatření č.1

 3. Závěrečný účet 2012

 4. Dohoda o partnerství a spolupráci a Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Cyklostezka Jaroměř - Ratibořice

 5. Změna ÚPD č. 3

 6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 6. 5. 2013 Jiří Plšek, starosta obce

24.4. 2013 ZU DSO Jaroměřsko za rok 2012

Závěrečný účet

- hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2012

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 128/2000 Sb., o obcích, 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky, všechny ve znění platných předpisů, zveřejňujeme závěrečný účet - hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2012. Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 10.05.2013.

Případné dotazy, upřesnění je možno provést na e-mailové adrese maksymovova@jaromer-josefov.cz nebo přímo na jednání valné hromady.

Více v přílohách

22.4. 2013 Stavební parcela NA PRODEJ

aktualizováno!

Obec Dolany nabízí k prodeji pozemek na výstavbu RD p.č. 317/4 v k.ú. Dolany o celkové výměře 817m2 - bližší infomace na OÚ Dolany

22.4. 2013 INFORMACE DAŇ Z NEMOVITOSTI 2013

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové
Horova 17 dne
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: 806075/13/2700-14400-606264
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do 15.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin
pátek od 8.00 do 14.00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 782311/13/2700-14400-606264,
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http://cds.mfcr.cz.

8.4. 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2012

v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč)

Č.řádku

Název položky

Schv.rozp.

Upr.rozp

Výsledek

4010

Třída 1 - Daňové příjmy

5 808 000,00

6 443 500,00

6 440 020,31

4020

Třída 2 - Nedaňové příjmy

367 360,00

620 860,00

597 796,12

4030

Třída 3 - Kapitálové příjmy

410 000,00

279 700,00

279 300,00

4040

Třída 4 - Přijaté dotace

595 640,00

1 014 640,00

1 013 556,60

4050

Příjmy celkem

7 181 000,00

8 358 700,00

8 330 673,03

4200

Příjmy po konsolidaci

7 172 000,00

8 345 700,00

8 318 562,03

 

 
4210

Třída 5 - Běžné výdaje

8 070 000,00

6 897 000,00

6 756 487,00

4220

Třída 6 - Kapitálové výdaje

456 000,00

2 330 000,00

2 336 415,68

4240

Výdaje celkem

8 526 000,00

9 227 000,00

9 092 902,68

4430

Výdaje po konsolidaci

8 517 000,00

9 214 000,00

9 080 791,68

 

 
4440

Saldo příjmů a výdajů

- 1 345 000

-868 300

-762 229,65

Komentář k hospodaření obce:

Výdaje obce se soustředily na zajištění všech základních činností souvisejících se správou obce a provozem všech součástí příspěvkové organizace. Byla provedena oprava a restaurátorské práce na kapli v Dolanech v celkové hodnotě 1.030 tisíc s dotací KHK z programu obnovy venkova v částce 570 ticíc. Proběhla oprava kulturního zázemí ve Svinišťanech (chaloupka), cena materiálu 125 tisíc, práce provedeny svépomocí členy SDH Svinišťany. Oprava místních komunikací a chodníků v celkové hodnotě 343 tisíc. Schodek vznikl převážně z důvodu největší investice v roce 2012, a to: plánované rekostrukce základní školy ve výší 2.127,5 tisíc. Tato rekostrukce byla plně hrazena z rozpočtu obce. Obec obdržela účelový dar ve výši 100 tisíc na výstavbu hřiště ve Svinišťanech.

Více v přílohách

29.3. 2013 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. III/2013

které se koná dne 8. dubna 2013 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení ZO II/2013 ze dne 11. 3. 2013

 2. Zásady obce Dolany č. 1/2013 o stanovení výše stočného v obci Svinišťany

 3. Pojištění právní ochrany

 4. Oprava kanalizace v Čáslavkách

 5. Schválení výše finančních příspěvků v dotačním programu obce na rok 2013

 6. Zadání změny č. 2 ÚP Obce Dolany

 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 29. 3. 2013 Jiří Plšek, starosta obce

25.3. 2013 N A Ř Í Z E N Í


Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy
varroázy včel
v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.

více v příloze:

12.3. 2013 Vnitřní směrnice VS 1/2013

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Tato směrnice upravuje postup Obce Dolany (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby do 1 000 000 Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce do 3 000 000 Kč bez DPH.

Více v příloze:

12.3. 2013 Finanční příspěvky

Vyhlášen program pro finanční příspěvky na rok 2013 místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany.
!!! Poskytnuté finanční příspěvky je nutno vyčerpat do 31.12. 2013, finanční podporu je nutné
vyúčtovat nejpozději do 31.1.2014
na předepsaném formuláři!!!
Obec Dolany vypsala dotační program pro rok 2013 pro finanční příspěvky místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany. Nutno žádost odevzdat do 2.4.2012 na OU Dolany
Ke stažení jsou podmínky pro udělení finančního příspěvku, formulář žádosti a formulář pro vyučtování

7.3. 2013 SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 11/2013

ROZHODNUTÍ O VÝJIMCE A ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. ... žádost o vydání rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na využívání území a žádost o vydání rozhodnutí umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.12.2012 podal
Roman Ságner, nar. 07.05.1981, Dolany 86, 552 01 Dolany u Jaroměře
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Povoluje podle § 67 správního řádu, v souladu s ustanovením § 169 odst. 2 až 6 stavebního zákona a §26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška OPVÚ“)
     výjimku
z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky OPVÚ pro umístění stavby garážové stání pro osobní automobil se zázemím a venkovní přístřešek pro posezení u rodinného domu čp. 59 v obci Dolany, místní části Dolany, na pozemku ppč. 33/1 – zahrada v katastrálním území Dolany, situované na hranici uvedeného pozemku s pozemkem ppč. 323.
Více viz příloha

28.2. 2013 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany č. II/2013

které se koná dne 11. března 2013 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany
Zahájení: 17:00 hod

Program jednání

1. Kontrola usnesení ZO I/2013 ze dne 11.2. 2013
2. Rozpočtový výhled 2013 - 2025
3. Schválení rozpočtu 2013
4. Akce a opravy v roce 2013
5. Vyhlášení dotačního programu obce na rok 2013 (finanční příspěvky)
6. Směrnice č. 1/2013 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 28. 2. 2013 Jiří Plšek, starosta obce

25.2. 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Příloha
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 9/2013
O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Dne 21. 11. 2012 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 27429035 v zastoupení na základě plné moci společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  IČ 25968807 (dále jen "žadatel") žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - kabelové
vedení NN Krabčice, p.č. 204/2, TRIO+Janeček - kNN (číslo stavby IV-12-2007169) na pozemcích
p.p.č. 78 (zahrada), 79/39 (vodní plocha), 204/1 (trvalý travní porost), 204/2 (trvalý travní porost) v
katastrálním území Krabčice
Městský úřad Jaroměř, vydává územní rozhodnutí o umístění stavby
- kabelové vedení NN Krabčice, p.č. 204/2, TRIO+Janeček - kNN (číslo stavby IV-12-2007169) na pozemcích p.p.č. 78 (zahrada), 79/39 (vodní plocha), 204/1 (trvalý travní porost), 204/2 (trvalý
travní porost) v katastrálním území Krabčice.
Viz příloha:

25.2. 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Příloha
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
č. 10/2013
O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Dne 21. 11. 2012 podala společnost Velkoobchod TRIO, s.r.o., Palackého 161, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř IČ 25283049 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby a na základě tohoto posouzení vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
– „Správní budova a zázemí pro obsluhu rybochovného zařízení areálu Krabčice“ – dva stavební
objekty,
studna, biologický septik, pískový filtr, přípojka kanalizační, vodovodní, venkovní
kanalizace, telekomunikační síť („síť“ elektronických komunikací SEK) na pozemcích p.p.č. 79/39
(vodní plocha), 78 (zahrada), 204/1 (trvalý travní porost), 204/2 (trvalý travní porost), 203/1 (trvalý
travní porost), 202/1 (ostatní plocha), 79/15 (vodní plocha) v katastrálním území Krabčice (příjezdová
komunikace po stávajících pozemcích p.p.č. 112/3, 201, 202/1 katastrální území Krabčice).
Viz příloha:

19.2. 2013 NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2013

Návrh rozpočtu obce Dolany na rok 2013 v tisících Kč

Plán 2013
Druh
PŘÍJMY CELKEM 8 407
v tom: 1. Daňové příjmy 6 501
2. Nedaňové příjmy 709
4. Ostatní příjmy 1 198


VÝDAJE CELKEM 9 907


Saldo: (příjmy mínus výdaje) -1 500

PODROBNOSTI VIZ PŘÍLOHA

13.2. 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o možnosti převzít písemnost
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství,
oznamuje
panu/paní: Stanislavu Justovi nar. 14.6.1976, trvale bytem Dolany 32, 552 03
možnost převzít následující písemnost:
- Oznámení čj. ODSH-8/2013/Vš-2 ze dne 30.1.2013
- Písemnost je možno vyzvednout v úředních dnech Po, St od 8:00 do 17:00 hodin, v ostatních dnech Út, Čt, Pá od 08:00 do 13:00 hodin na Městském úřadu v Jaroměři, nám. ČSA 18 (nad Českou poštou), odboru dopravy a silničního hospodářství.
- Nevyzvedne-li si výše uvedenou písemnost v průběhu doby vyvěšení tohoto oznámení (15 dnů), je tato písemnost doručena veřejnou vyhláškou, přičemž za den doručení se považuje poslední den lhůty pro vyvěšení této vyhlášky.
z. p. Renáta Všetečková
registr řidičů

4.2. 2013 O Z N Á M E N Í

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany

č. I/2013

které se koná dne 11. února 2012 /pondělí/

Místo zasedání : OU Dolany

Zahájení: 17:00 hod
Program jednání
 1. Kontrola usnesení ZO XXI/2012 ze dne 17. 12. 2012

 2. Rozpočtové opatření č.9
 3. Rozpočet 2013
 4. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti z ÚZSVM (p.č. 8 k.ú. Svinišťany)
 5. Smlouva o právu provést stavbu
 6. DSO Jaroměřsko info z VH
 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 4. 2. 2013   Jiří Plšek, starosta obce

21.1. 2013 U S N E S E N Í - D R A Ž E B N Í - V Y H L Á Š K A

Příloha
Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00
Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č.j. 25EXE3483/2011-18, ze dne 22.11.2011, které vydal Okresní soud v Náchodě , kterým byla nařízena exekuce na základě výkaz nedoplatků č.j. 6440800295 , který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dne 04.04.2008 a vykonatelným dne 28.04.2008, výkaz nedoplatků č.j. 6441100578 , který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dne 28.04.2011 a vykonatelným dne 16.05.2011 k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Územní pracoviště Náchod, Poštovní 42, 54701, Náchod, IČ 41197518
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ........................................................ 172 896,96 Kč s příslušenstvím jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce, rozhodl o provedení exekuce proti povinnému: Simona Zítková, Husova 378, 55101, Jaroměř-Pražské Předměstí, nar.
24.4.1963 za účasti: Zítka Jiří, Husova 378, 55101 Jaroměř - Pražské Předměstí, nar. 11.5.1963

rozhodl takto :
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12.3.2013 ve 12:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 13.3.2013 ve 12:00 hod.

více v příloze

21.1. 2013 N A Ř Í Z E N Í

Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“ ), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
při výskytu nebezpečné nákazy
moru včelího plodu
v chovech včel v regionu Královéhradeckého kraje,
k zamezení jejího šíření a k jejímu zdolání.

9.1. 2013 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Příloha

Roman Ságner, nar. 07.05.1981, Dolany 86, 552 01 Dolany u Jaroměře (dále jen "žadatel") podal dne 12.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu pro stavbu:
Garážové stání pro osobní automobil se zázemím a venkovní přístřešek pro posezení
v obci Dolany

na pozemku ppč. 33/1, 33/2 v katastrálním území Dolany u Jaroměře. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení. Stavba obsahuje:
- garážové stání pro jedno vozidlo se zázemím
- venkovní přístřešek pro posezení.
Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako správní orgán příslušný věcí a místem v § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vykonávající působnost dle § 190 odst. 1 stavebního zákona (mimo obcí Chvalkovice a Velký Třebešov) oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 31.01.2013
v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby.
Více v příloze:
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×