Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

29.12. 2008

Příloha
Oznámení:
Obec Dolany oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území SVIŇIŠŤANY
viz příloha:

16.12. 2008

Informace Obecního úřadu Dolany – prosinec 2008

15.12. 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2009

Zveřejnění rozpočtu ve smyslu §11 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu nebo ústně na jednání zastupitelstva před jeho schválením.

20.10. 2008

Výsledek hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje

konaných 17.10.2008-18.10.2008 v obci Dolany

VOLEBNÍ OKRSEK Dolany, Svinišťany a Krabčice

vit příloha včetně seznamu všech zvolených zastupitelů rozdělených dle stran

25.9. 2008

Oznámení o době a místě konání voleb

do zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Starosta obce podle § 27 zákona č. 130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně

některých zákonů

oznamuje:

Volby do zastupitelstva kraje Královéhradeckého se uskuteční ve dvou dnech

a to dne 17.10.2008/ pátek - v době od 14,00 – 22,00 hod /

a 18.10.2008 /sobota- v době od 8,00 -14,00 hodin/.

 1. Místem konání voleb

- ve volebním okrsku č. 1 Dolany je volební místnost čp.32 Dolany – obecní úřad, pro

voliče z místních částí obce Dolany, Čáslavky a Sebuč.

- ve volebním okrsku č. 2 Svinišťany je volební místností čp.9 Svinišťany – domeček,

pro voliče z místní části obce Svinišťany

- ve volebním okrsku č. 3 Krabčice je volební místností čp.1 Krabčice – myslivecká chalupa

 1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství

České republiky platným dokladem / občanský průkaz, cestovní pas ČR /.

 1. Voliči obdrží sadu hlasovacích lístků před volbami doručením na adresu trvalého

pobytu. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti v příslušném okrsku.

 1. Volič může požádat ze závažných důvodů okrskovou komisi o hlasování mimo

volební místnost a to pouze v územním obvodu svého volebního okrsku.

 1. Při těchto volbách nelze hlasovat na voličský průkaz mimo místo trvalého pobytu

voliče!

V Dolanech dne : 25.9.2008                                          Kočica Bohuslav, starosta

6.8. 2008

Nabídka pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR k pronájmu

V příloze je nabídka k pronájmu pozemků ve správě PF ČR v k. ú. Dolany u Jaroměře, Krabčice a Svinišťany. Pro případné zájemce v příloze také formulář žádosti o pronájem. Vyplněný formulář zašlete do 6. 9. 2008 na adresu:
Pozemkový fond České republiky
územní pracoviště Náchod
Tyršova 59, 547 01 Náchod

Pokud na naše pracoviště doručí v období do 5. 9. 2008 více žadatelů žádost o pronájem stejného pozemku, bude vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy.
Pokud na naše pracoviště doručí v období od 6. 9. 2008 do 27. 10. 2008 více žadatelů žádost o pronájem stejného pozemku, a o tento pozemek nebyl ve lhůtě do 5. 9. 2008 projeven zájem, Pozemkový fond ČR uzavře nájemní smlouvu s tím žadatelem, který jako první předá územnímu pracovišti PČ ČR platnou žádost o pronájem.

30.6. 2008

V rámci druhé etapy zpracování Plánu oblasti Horního a středního Labe je ke dni 1.7.2008 zveřejněn k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody

NÁVRH PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

Pořizovatel Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe tímto umožňuje veřejnosti a uživatelům vody uplatnit připomínky k předloženému návrhu plánu ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho zveřejnění.

Podrobné informace jsou k dispozici:

v elektronické podobě

 • na portálu veřejné správy - webových stránkách www.portal.gov.cz,
 • na webových stránkách Povodí Labe, státní podnik www.pla.cz

v listinné podobě k nahlédnutí

 • na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář P1.103 (Ing. Štorek)
 • v budově Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, informační místo pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe - kancelář č. 105

Připomínky lze podávat v termínu od 1.července 2008 do 31.prosince 2008.

 • v písemné podobě na adresu: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
 • v elektronické podobě na e-mail: labe@pla.cz

19.6. 2008

Pozvánka na XI/2008 zasedání zastupitelstva obce

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám

Zasedání zastupitelstva obce Dolany,

které se koná v pondělí 30. 6. 2008

Místo zasedání : DOLANY zasedací místnost obecního úřadu

zahájení : 16,00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení z jednání ZO ze dne 29. 5. 2008

 2. Informace o stavu projektu Čisté Labe z Jaroměřska, (kanalizace Dolany Čáslavky) schválení neinvestiční dotace 12.175,- Kč pro DSO Jaroměřsko

 3. Měsíční odměny a příplatky členů ZO obce dle novely přílohy č.1 nařízení vlády č. 37/2003

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 19. května 2008                                     Jiří Plšek, místostarosta

30.5. 2008

Obec Dolany oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území ČÁSLAVKY

30.5. 2008

Závěrečný účet

- hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2007

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zveřejňujeme závěrečný účet - hospodaření Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko za rok 2007. Závěrečný účet bude projednáván na jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko dne 19.6.2008.

Případné dotazy, upřesnění je možno provést na e-mailové adrese maksymovova@jaromer-josefov.cz nebo přímo na jednání valné hromady.

Přílohy jsou k nahlédnutí u DSO Jaroměřsko na Městském úřadě, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř, odbor plánovací a finanční a na OU Dolany.


28.5. 2008

E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení

Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v budově OU Dolany.

Do E-boxu nepatří – zářivky a výbojky, baterie a akumulátory!!!

Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.

21.5. 2008

Pozvánka na X/2008 zasedání zastupitelstva obce

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám

Zasedání zastupitelstva obce Dolany,

které se koná ve čtvrtek 29. května 2008

Místo zasedání : DOLANY zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení :
16,00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení z jednání ZO ze dne 17.3.2008

 2. Informace o stavu projektu Čisté Labe z Jaroměřska, (kanalizace Dolany Čáslavky)

 3. Projednání platnosti urbanistické studie

 4. Projednání stavebních úprav v MŠ Dolany

 5. Projednání vyhlášky o místním poplatku za výherní hrací přístroj

 6. Různé

    Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 21. května 2008                                                     Jiří Plšek, místostarosta


25.4. 2008

Příloha
VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008 !!!!!!!! (ostatní v letáčku viz příloha)

10.4. 2008

Obec Dolany obdržela od Ministerstva obrany ČR pamětní plaketu  za Péči o válečné hroby.

17.3. 2008

Příloha
Policie ČR okresní ředitelství Náchod:
Přijme uchazeče do přímého výkonu pořádkové nebo dopravní služby.
Více v příloze

5.3. 2008

Pozvánka na IX/2008 zasedání zastupitelstva obce
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám
Zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná v pondělí 17.března 2008

Místo zasedání : DOLANY zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení : 17,00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení z jednání ZO ze dne 11.2.2008

 2. Projednání financování projektu Čisté Labe z Jaroměřska, (kanalizace Dolany Čáslavky)

 3. Projednání podání žádosti o dotaci na projekt Čisté Labe z Jaroměřska ze strany DSO Jaroměřsko.

 4. Projednání změny č.1 územního plánu obce

 5. Projednání směrnice o evidenci majetku

 6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
V Dolanech 29.února 2008 Jiří Plšek, místostarosta

3.3. 2008

Pozvánka na IX/2008 zasedání zastupitelstva obce

Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám

Zasedání zastupitelstva obce Dolany

které se koná v pondělí 17.března 2008

Místo zasedání : DOLANY zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení : 17,00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení z jednání ZO ze dne 11.2.2008

 2. Projednání financování projektu Čisté Labe z Jaroměřska, (kanalizace Dolany Čáslavky)

 3. Projednání podání žádosti o dotaci na projekt Čisté Labe z Jaroměřska ze strany DSO Jaroměřsko.

 4. Projednání změny č.1 územního plánu obce

 5. Projednání směrnice o evidenci majetku

 6. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
V Dolanech 29.února 2008 Jiří Plšek, místostarosta


25.1. 2008

Pozvánka na VIII/2008 zasedání zastupitelstva obce
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám

Zasedání zastupitelstva obce Dolany
které se koná v pondělí 11.února 2008

Místo zasedání : DOLANY zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení : 17,00 hod

Program jednání:

1.Kontrola usnesení z jednání ZO ze dne 21.11.2007
2.Projednání žádostí o změny územního plánu
3.Dotace dle předložených projektů na rok 2008
4.Rozpočet na rok 2008
5.Informace z činnosti DSO Jaroměřsko – kanalizace.
6.Schválení možnosti působení na katastru obce Místní akční skupině mezi Úpou a Metují
7.Stanovení cen za svoz komunálního odpadu na rok 2008
8.Návrh na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Střeziměřice a k. ú. Krabčice
9.Směrnice o evidenci majetku
10.Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 25.ledna 2008 Jiří Plšek, místostarosta


2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×