Dolany Náchod Obec Dolany, okres Náchod
kamera Kladské pomezí dětem Kladské pomezí REMO Elektra s.r.o ČEZ

Oznámení

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

31.12. 2007

PF 2008

Zas rok se s rokem sešel, zas láme se čas,
co často měnil směr
trochu pohladil a víc bolel nás.
Zas další rok k létům se přidá,
zas je jich o rok víc,
špatné s dobrým se střídá,
někdy nezbude Ti nic.
Zas stojíš na začátku, a uprostřed života,
ať provází tě méně smutku,
ať víc vítězí láska a dobrota.

Jiří Plšek
místostarosta obce Dolany

19.12. 2007

V příloze zveřejňuji návrh rozpočtu na rok 2008 ve smyslu §11 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění :

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění návrhu nebo ústně na jednání zastupitelstva před jeho schválením.

12.12. 2007

Vyzýváme občany s žádostí, kteří mají zájem o změnu územního plánu obce Dolany, aby si podali žádosti do konce ledna 2008. V příloze ke stažení přiložen formulář.

23.11. 2007

Vyhlášen program pro granty místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany.

Obec Dolany vypisuje dotační program pro rok 2008 pro granty místním spolkům a pro spolky s působností v katastru obce Dolany.
Ke stažení jsou podmínky pro udělení dotace, formulář žádosti a (formulář na vyúčtování dotace 2007).

21.11. 2007

Pozvánka na VII/2007 zasedání zastupitelstva obce
Podle § 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 12. listopadu 2000 svolávám
Zasedání zastupitelstva obce Dolany které se koná ve středu 21.11.2007

Místo zasedání : DOLANY zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení : 17,00 hod

Program jednání

 1. Kontrola usnesení z jednání ZO ze dne 3.9.2007Schválení jednacího řádu ZO
 2. Projednání žádostí – změny územního plánu – příprava veřejné výzvy
 3. Úprava rozpočtu na rok 2007 a příprava rozpočtového provizoria na r. 2008
 4. Provedení inventur majetku
 5. Návrh výše dotací na rok 2008 pro místní spolky a spolky s působností v našich obcích.
 6. Informace z činnosti DSO Jaroměřsko – kanalizace
 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 12.listopadu 2007                                                Jiří Plšek, místostarosta


29.10. 2007

Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému

katastrálnímu operátu


Dne 25.9.2007 byla dokončena obnova katastrálního operátu katastrálního území Krabčice.

V období od 29.10.2007 do 9.11.2007 bude obnovený katastrální operát vyložen k veřejnému nahlédnutí na OU v Dolanech podle § 16 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou k tomuto oznámení jsou informace o námitkovém řízení ve znění § 16 odst. 2 katastrálního zákona, určené pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné. Žádáme Vás o jejich uveřejnění v obci způsobem v místě obvyklým.

25.9. 2007

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr:
Čisté Labe z Jaroměřska“
závěr zjišťovacího řízení

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


19.9. 2007

Oznámení o vypnutí el.energie v obci Svinišťany + Sebuč ve dnech 4.10.2007 v době od 8:00 do 17:00

3.9. 2007

Oznámení: Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany se koná v pondělí 3.9.2007

Místo  zasedání :  DOLANY :  zasedací místnost obecního  úřadu
Zahájení            : 17,00 hod

                                        Program  jednání

     1.  Kontrola usnesení z jednání ZO ze dne 11.6.2007
     2.  Školství – zahájení školního roku   ZŠ, MŠ – udělení výjimky z počtu žáků
     3.  Projednání žádostí – změny územního plánu
     4.  Informace z činnosti DSO Jaroměřsko - kanalizace
     5.  Různé 

V Dolanech  20.8.2007                                              Kočica Bohuslav, starosta

29.8. 2007

Zveřejnění informace

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zaslal kopii oznámení podle přílohy č.3 k zákonu,  k záměru stavby kanalizací v rámci svazku obcí  „ Čisté Labe z Jaroměřska  a současně sděluji, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

 Zpracované oznámení ke zjišťovacímu řízení je uloženo na Obecním úřadě v Dolanech.

Veřejnost může do této dokumentace nahlížet denně v době 8,00 – 12,00 hod, v úřední dny v době 8,00 – 17,00 hodin.

Upozorňuji, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

Do textové části lze rovněž nahlížet na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí ( http:// eia.cenia.cz/eia) a internetových stránkách  kraje

( http.//www.kr- kralovehradecky.cz ) ve složce Životní prostředí a zemědělství.

Zveřejnění v obci :  29.8.2007- 13.9.2007 – zákonná lhůta 15 dní

 Vyvěšeno:

na úřední desce  Obecního úřadu Dolany ,  vývěsních skříňkách v místních částech obce Dolany, Čáslavky a  internetových stránkách obce /www. dolany-na.cz /

                                                                       Kočica Bohuslav, starosta

 

11.6. 2007

Oznámení: Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany se koná v pondělí 11.6.2007 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod

Program jednání:

 1. Kontrola usnesení z jednání ZO ze dne 14.5.2007
 2. Informace z činnosti DSO Jaroměřsko - projednání mandátní smlouvy
 3. Různé

14.5. 2007

Oznámení: Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany se koná v pondělí 14.5.2007 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod

Program jednání:

 1. Kontrola usnesení z jednání ZO ze dne 26.2.2007
 2. Projednání žádostí
 3. Informace k podaným žádostem obce o dotace /POV, ČEZ/
 4. Projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2006
 5. Různé 

3.5. 2007

Dne 18.4.2007 byl proveden audit na hospodaření obce. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V příloze zpráva z Královéhradeckého kraje.

27.2. 2007

Dne 26.2. 2007 byl schválen zastupitelstvem rozpočet obce Dolany na rok 2007.

20.2. 2007

Obec Dolany vypisuje dotační program pro rok 2007 na podporu projektů k poskytnutí finanční dotace.
Ke stažení jsou podmínky pro udělení dotace a formulář.
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net
×