kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /DISK2/WWW/dolany-na.cz/www/menu_top.php on line 11

Oznámení

2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)

25.7. 2022 Volby do Zastupitelstva obce Dolany

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Volby do Zastupitelstva obce Dolany

ve dnech 23 – 24. 9. 2022

Starosta obce Dolany na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků:

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích /č.1 - 3/do Zastupitelstva obce Dolany konané ve dnech 23 – 24. 9. 2022

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 6 členů / zapisovatel + 5 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

Starosta obce Dolany na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) a § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva obce Dolany konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Okrsek č.1 Dolany : Martina Hamzová

Okrsek č. 2 Svinišťany: Andrea Karbanová

Okrsek č. 3 Krabčice : Růžena Vrzáková

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva obce Dolany

ve dnech 23 – 24. 9. 2022

 

Starosta obce na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

 

V Dolanech 25. 7. 2022 Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 7. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 24. 9. 2022


11.7. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. VI/2022,

které se koná dne 20. 7. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 

 1. výběr dodavatele na činnost investičního dozoru a zpracování závěrečného vyhodnocení akce pro projekt „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“.

 2. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 11. 7. 2022 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 7. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 19. 7. 2022


1.7. 2022 Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o doručení návrhu

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

VYVĚŠENO 1.7.2022
SEJMUTO  19.7.2022

22.6. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. IV/2022,

 

které se koná dne 22. 6. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Úvěrová mlouva na „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

 2. Dodatek č.1 smlouvy o dílo „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

 3. Rozpočtové opatření č.2

 4. Účetní závěrka obce za rok 2021

 5. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ za rok 2021

 6. Závěrečný účet obce Dolany za rok 2021

 7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 15. 6. 2022 Jiří Plšek, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 6. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 22. 6. 2022

 

 


1.6. 2022 O Z N Á M E N Í

INFORMACE  O  STANOVENÍ  POČTU  ČLENŮ  ZASTUPITELSTVA  OBCE DOLANY,  KTERÉ  BUDE  VOLENO  VE  DNECH 23 – 24. 9. 2022

§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“)

že ve dnech 23 – 24. 9. 2022 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce voleno  celkem

9 členů zastupitelstva.

Vyvěšeno dne 1. 6. 2022


30.5. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2022

které se koná dne 30. 5. 2022 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“ - financování a zahájení stavby

 2. Informace o akci Dolany v Dolanech 2022

 3. Žádost o odkup části pozemku p.č 23 v KÚ Dolany

 4. DSO - Nazpětvzetí žaloby proti společnostem Dabona s.r.o. a Star, a.s.

 5. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 23. 5. 2022 - Jiří Plšek, starosta obce


16.5. 2022 O Z N Á M E N Í

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NÁCHOD,
RAISOVA 2055, 547 01 NÁCHOD
 
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí. Jedná se o aktualizaci údajů k 01.02.2022 v k.ú. Dolany u Jaroměře,
Čáslavky a Svinišťany.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní
úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední
desce (ideálně do další aktualizace).
S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje
o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území Vaší
obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových
stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:
 
Vyvěšeno: 16. 5. 2022
Sejmuto 17. 10. 2022

16.5. 2022 Konkurz

Starosta obce Dolany vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy, Dolany, okres Náchod

s nástupem od 1. 8. 2022 nebo dle dohody

 

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 6. 6. 2022 do 17:00 na adresu:

Obec Dolany, Dolany 32, 552 01 DOLANY . Obálku označte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.

Více v příloze:

Vyvěšeno dne: 16. 5. 2022


4.5. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
VYVĚŠENO 4.5.2022
SEJMUTO 23.5.2022

28.4. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové tímto zveřejňuje
opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).
VYVĚŠENO: 28.4.2022
SEJMUTO: 18.5.2022

27.4. 2022 DSO Jaroměřsko

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
 
Vyvěšeno 27. 4. 2022
Datum sejmutí 27.5.2022

25.4. 2022 porovnání vodného a stočného za kanalizaci Svinišťany za rok 2021

Ve smyslu § 36, odst. 8 zákona o VAK (274/2001 Sb. v platném znění)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
 
Datum vyvěšení 25.4.2022
Datum sejmutí 26.5.2022

20.4. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy, přechodná úprava dopravního značení na silnicích II., III. tříd a MK v ORP Jaroměř

dopravní značení viz schválené situace na silnicích II., III. tříd a místních komunikacích v ORP Jaroměř, z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně z přilehlých polností v daném úseku silnice či místní komunikace
 
Vyvěšeno: 20. 4. 2022
Datum sejmutí: 6. 5. 2022

20.4. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 757704/22/2700-11460-606264,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

19.4. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

opatření obecné povahy, přech.úprava provozu v rámci stavební akce "Silnice II/285 Jaroměř-Nové Město nad Metují, úseky 2 a 3"

Vyvěšeno: 19.4.2022
Datum sejmutí: 05. 5. 2022
 
 

11.4. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany 
č. II/2022,
které se koná dne 11. 4. 2022 /pondělí/
Místo zasedání: OÚ Dolany
Zahájení: 17:15 hod.
Program jednání
 
1. Kontrola usnesení
2. Informa o projektu „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“
3. Akce 2022
4. Žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2022
5. Přípojka NN – věž vysílače Vodafone
6. Rozpočtové opatření č. 1
7. Zápis do kroniky 2020
8. Různé 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.
V Dolanech 4. 4. 2022 Jiří Plšek, starosta obce                                       

18.3. 2022 Veřejná vyhláška,

opatření obecné povahy, přechodná úprava dopravního značení, místní a účelové komunikace v obci Dolany

přechodnou úpravu
na místní komunikaci ev. č. c4 a účelové komunikaci ev. č. UK2 v k. ú. Dolany u Jaroměře
v intravilánu a extravilánu obce, z důvodu pořádání akce „ZÁVODY KOLOBĚŽEK“
dne 01. 04. 2022 od 14:30 hod. do 17:30 hod.
 
Vyvěšeno: 18. 3. 2022
Datum sejmutí: 3. 4. 2022

5.3. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tímto

zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a jejich ochranných pásem.

Více informací v odkazu

Vyvěšeno dne: 5. 3. 2022

Sejmuto dne: 23. 3. 2022


18.2. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!

KÚ Královéhradeckého kraje zveřejňuje návrh opatření obec. povahy, kterým se stanoví odchylný postup při usmrcování kormorána velkého

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tímto zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy

kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).

S ohledem na výše uvedené v y z ý v á krajský úřad dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u krajského úřadu písemné odůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření písemné odůvodněné námitky zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

výce na odkazu: 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/uredni-deska/zivotni-prostredi/ver--vyhlaska---ku-kralovehradeckeho-kraje-zverejnuje-navrh-opatreni-obec--povahy--kterym-se-stanovi-odchylny-postup-pri-usmrcovani-kormorana-velkeho--336565/

vyvěšeno 18.2.2022
sejmuto 7.3.2022


15.2. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu, sil. III/3071, sil. III/29919, Heřmanice, Krabčice

Vyvěšeno: 15. 2. 2022
Datum sejmutí: 3. 3. 2022

31.1. 2022 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE- 69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.

Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění, proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení. Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (https://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo- zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi).

Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, na odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, v oddělení vodohospodářské politiky.

Na základě ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. Tyto cíle jsou popsány v kapitole IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí. Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů, a to

 
vyvěšeno 31.1.2022
sejmuto    14.2.2022

31.1. 2022 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona, v souladu vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů:
 
I.
 
vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 19. ledna 2022 č. 30
 
vyvěšeno 31.1.2022
sejmuto    14.2.2022

18.1. 2022 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. II/2022

které se koná dne 26. 1. 2022 /středa/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Rozpočet na rok 2022

 2. Střednědobý výhled rozpočtu 2023 až 2025

 3. Rozpočtové opatření č. 6

 4. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 18. 1. 2022 Jiří Plšek, starosta obce


3.1. 2022 O Z N Á M E N Í

aktualizováno!

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. I/2022

které se koná dne 10. 1. 2022 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

 1. Schválení realizátora veřejné zakázky: „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

 2. Schválení realizátora veřejné zakázky: Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč“

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

 

V Dolanech 3. 1. 2022 Jiří Plšek, starosta obce

 
vyvěšeno

2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - (Aktuální informace)
Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net