kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /DISK2/WWW/dolany-na.cz/www/menu_top.php on line 11

Oznámení

25.7. 2022 Volby do Zastupitelstva obce Dolany

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise volební komise

Volby do Zastupitelstva obce Dolany

ve dnech 23 – 24. 9. 2022

Starosta obce Dolany na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, zveřejňuji tuto informaci o minimálním počtu členů okrskových volebních komisích a sídlech volebních okrsků:

Stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí v obci Dolany s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích /č.1 - 3/do Zastupitelstva obce Dolany konané ve dnech 23 – 24. 9. 2022

takto :

Okrsek č.1 Dolany : 6 členů / zapisovatel + 5 /

Okrsek č. 2 Svinišťany: 4 členové / zapisovatel + 3 /

Okrsek č. 3 Krabčice : 4 členové / zapisovatel + 3 /

Starosta obce Dolany na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) a § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva obce Dolany konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Okrsek č.1 Dolany : Martina Hamzová

Okrsek č. 2 Svinišťany: Andrea Karbanová

Okrsek č. 3 Krabčice : Růžena Vrzáková

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva obce Dolany

ve dnech 23 – 24. 9. 2022

 

Starosta obce na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, zveřejňuji tuto informaci o sídlech volebních okrsků :

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

Volební okrsek č.2 Svinišťany – Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

Volební okrsek č. Krabčice – Krabčice čp.1, 552 04, chalupa MS Dolany

 

V Dolanech 25. 7. 2022 Jiří Plšek, starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 7. 2022

Sejmuto z úřední desky dne: 24. 9. 2022


16.5. 2022 O Z N Á M E N Í

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NÁCHOD,
RAISOVA 2055, 547 01 NÁCHOD
 
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí. Jedná se o aktualizaci údajů k 01.02.2022 v k.ú. Dolany u Jaroměře,
Čáslavky a Svinišťany.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní
úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední
desce (ideálně do další aktualizace).
S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje
o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území Vaší
obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových
stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:
 
Vyvěšeno: 16. 5. 2022
Sejmuto 17. 10. 2022

14.9. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně:
viz Příloha
 
vyvěšeno na ÚD 14.9.2021
sejmuto z ÚD 31. 12. 2022

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net