kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Meteoradar
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

1.10. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. V/2018,

které se koná dne 1. 10. 2018 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

  1. Kontrola usnesení IV/2018

  2. Schválení Návrhu zadání – ÚP Dolany

  3. Rozpočtové opatření č.5,6,

  4. Různé

 

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 24. 9. 2018 Jiří Plšek, starosta obce


18.9. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) oznamuje vydání opatření obecné povahy - Aktualizace
č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1.
 
Vyvěšeno na ÚD 18.9.2018
Sejmuto z ÚD 4.10.2018

5.9. 2018 ROZHODNUTÍ

hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 2/2018 ze dne 05. 09. 2018
 
O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002
ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na základě posouzení situace
a návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje
 
vyhlašuji
 
pro celé území Královéhradeckého kraje
 
UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK,
 
které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne
25. 07. 2018. Období mimořádných klimatických podmínek ve smyslu článku 1, § 2 písm. a)
nařízení kraje je ukončeno s okamžitou platností vzhledem k předpokládanému vývoji počasí
v Královéhradeckém kraji a vzhledem k situaci, kdy již pominulo bezprostřední nebezpečí
vzniku požáru vlivem účinků mimořádně suchého počasí v přírodním prostředí.
 
Účinnost
 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.

10.8. 2018 Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Poskytnutí informace o době a místě konání voleb v obci Dolany

Volby do Zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR

proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění zveřejňuji tuto informaci:

 

Volební okrsek č. 1 Dolany – pro občany z Dolan , Čáslavek a Sebuče

Volební místnost -Obecní úřad Dolany, čp. 32, 552 01

 

Volební okrsek č.2 Svinišťany – pro občany ze Svinišťan

Volební místnost - Sviništany čp.9, 552 04 /chaloupka /

 

Volební okrsek č. Krabčice – pro občany z Krabčic

Volební místnost - Krabčice čp.1, 552 04, /chalupa MS Dolany/

 

Volební místnosti budou otevřeny:

 

v pátek 5.10. 2018 od 14:00 do 22:00

v sobotu 6.10. 2018 od 8:00 do 14:00

 

V Dolanech 8. 8. 2018                          Jiří Plšek,  starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.8. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 8. 10. 2018


 

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net