kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení

Oznámení

21.5. 2018 O Z N Á M E N Í

Podle§ 92 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dolany

č. III/2018,

které se koná dne 28. 5. 2018 /pondělí/

Místo zasedání: OÚ Dolany

Zahájení: 17:15 hod.

Program jednání

  1. Kontrola usnesení ZO II/2018

  2. Schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Dolany

  3. Schválení účetní závěrky Obce Dolany

  4. Rozpočtové opatření č.1 a č.2

  5. Výběr dodavatele bouracích prací č.p. 34, 35 a 80

  6. Dolany v Dolanech

  7. Různé

Zasedání je veřejné, k účasti zvu všechny občany obce.

V Dolanech 21. 5. 2018 Jiří Plšek, starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 5. 2018 v 14:00 hod

Sejmuto z úřední desky dne: 28. 5. 2018 v 17:00 hod


17.5. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/307 5 v k.ú. Dolany u Jaroměře z důvodu zřízení bezpečnostního – manipulačního prostoru v rámci stavby „Demolice objektů čp. 34 a čp. 35 a čp. 80“
vyvěšeno na ÚD: 17.5. 2018
sejmuto z ÚD : 4.6.2018

14.5. 2018 Záplavové území významného vodního toku - Běluňka – opětovné (druhé) zveřejnění podkladů a návrhu na stanovení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil návrh na stanovení záplavového území vodního toku Běluňka a to dopisem zn. KU KHK – 6832/ZP/2018-3 ze dne 1. 3. 2018. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, které Povodí Labe, státní podnik, posoudilo a následně provedlo úpravu rozsahu navrženého záplavového území.
Nově Krajský úřad Královéhradeckého kraje předkládá nový návrh. Úpravy se týkají rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Běluňka. Zainteresovaní mohou opětovně kpředmětnému návrhu vznášet připomínky vtermínu stanoveném vnávrhu opatření obecné povahy, který je součástí příloh.
Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.
V minulosti bylo stanoveno záplavové území vodního toku Běluňka v říčním km 0,00 až 10,00 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 20. 7. 2009 dopisem čj. 10334/ZP/2009. V současné době změna spočívá ve změně rozsahu záplavového území, výšky hladin zůstávají beze změny.
K vedenému řízení zveřejňujeme mapový podklad pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka v ř. km 0, 00 až 10,00.
 
vyvěšeno na ÚD 14.5.2018
sejmuto z ÚD 30.5.2018

14.5. 2018 Záplavové území významného vodního toku - Běluňka – opětovné (druhé) zveřejnění podkladů a návrhu na stanovení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejnil návrh na stanovení záplavového území vodního toku Běluňka a to dopisem zn. KU KHK – 6832/ZP/2018-3 ze dne 1. 3. 2018. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, které Povodí Labe, státní podnik, posoudilo a následně provedlo úpravu rozsahu navrženého záplavového území.
Nově Krajský úřad Královéhradeckého kraje předkládá nový návrh. Úpravy se týkají rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Běluňka. Zainteresovaní mohou opětovně kpředmětnému návrhu vznášet připomínky vtermínu stanoveném vnávrhu opatření obecné povahy, který je součástí příloh.
Stanovení záplavového území významného vodního toku Běluňka je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK/6832/ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo pro katastrální území: Jaroměř, Malá Bukovina u Chvalkovic, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Střeziměřice, Heřmanice nad Labem, Chvalkovice v Čechách.
V minulosti bylo stanoveno záplavové území vodního toku Běluňka v říčním km 0,00 až 10,00 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 20. 7. 2009 dopisem čj. 10334/ZP/2009. V současné době změna spočívá ve změně rozsahu záplavového území, výšky hladin zůstávají beze změny.
K vedenému řízení zveřejňujeme mapový podklad pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Běluňka v ř. km 0, 00 až 10,00.
 
vyvěšeno na ÚD 14.5.2018
sejmuto z ÚD 30.5.2018

2.5. 2018 Porovnání ceny vodného a stočného za 2017 DSO Jaroměřsko

Porovnání ceny vodného a stočného za 2017 DSO Jaroměřsko
 
vyvěšeno na UD 2. 5. 2018
sejmuto z UD 4. 6. 2018

2.5. 2018 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
 
Čáslavky
126 / 38 / 4m2 Katastr nemovitostí - pozemkové vodní plocha 
127 / 34 / 8m2 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost
Svinišťany
275 / 3 / 38m2 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost 
301 / 3 /  586m2 Katastr nemovitostí - pozemkové vodní plocha
Krabčice
30 / 3 /  141m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
49 / 2 /  78m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
53 / 1 / 189m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
79 / 1 /  626m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
79 / 3 /  1297m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha 
169 / 15 /  21m2 Katastr nemovitostí - pozemkové orná půda 
184 / 1 /  31m2 Katastr nemovitostí - pozemkové ostatní plocha
 
Uplatní-li žadatelé své žádosti v dané nabídce, musí být doručeny na naše pracoviště v Hradci Králové písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění.
Pro případné zájemce zasíláme formulář žádosti o užívání - viz příloha
 
Vyvěšeno na ÚD 2. 5. 2018
Sejmunto u ÚD 4. 6. 2018

27.4. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2017, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny Svinišťany
 
Vyvěšeno na ÚD 27. 4. 2018
Sejmuto z ÚD 29. 5. 2018

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net