kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /DISK2/WWW/dolany-na.cz/www/menu_top.php on line 11

Oznámení

1.6. 2022 O Z N Á M E N Í

INFORMACE  O  STANOVENÍ  POČTU  ČLENŮ  ZASTUPITELSTVA  OBCE DOLANY,  KTERÉ  BUDE  VOLENO  VE  DNECH 23 – 24. 9. 2022

§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“)

že ve dnech 23 – 24. 9. 2022 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce voleno  celkem

9 členů zastupitelstva.

Vyvěšeno dne 1. 6. 2022


16.5. 2022 O Z N Á M E N Í

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NÁCHOD,
RAISOVA 2055, 547 01 NÁCHOD
 
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně
určitě v katastru nemovitostí. Jedná se o aktualizaci údajů k 01.02.2022 v k.ú. Dolany u Jaroměře,
Čáslavky a Svinišťany.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla Úřadu povinnost převzaté údaje vést
v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup
a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní
úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední
desce (ideálně do další aktualizace).
S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje
o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území Vaší
obce. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových
stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany:
 
Vyvěšeno: 16. 5. 2022
Sejmuto 17. 10. 2022

14.9. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně:
viz Příloha
 
vyvěšeno na ÚD 14.9.2021
sejmuto z ÚD 31. 12. 2022

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net