kamera
mapový portál
Kotlíková dotace
Kladské pomezí dětem Kladské pomezí ČEZ nabídky práce
Doplnění kanalizace
Revitalizace a výsadba zeleně
Revitalizace a výsadba zeleně
Hlavní stránka » Úřední deska » Oznámení
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /DISK2/WWW/dolany-na.cz/www/menu_top.php on line 11

Oznámení

31.5. 2023 Veřejná vyhláška

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) k podnětu společnosti Stavoka Kosice, a. s., IČO 25275119, Kosice 130, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, zastoupená na základě plné moci společností Dopravní značení Náchod s. r. o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov ze dne 15. května 2023, oznamuje že,
stanoví po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-51900-2/ČJ-2023-050506 ze dne 18. května 2023, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu
na silnici III/307 5 na poz. p. č. 2112/1 v k. ú. Dolany u Jaroměře v extravilánu a intravilánu obce Sebuč, na místních komunikacích na poz. p. č. 176/1, 184, 171, 9/1, 1/1 a 108/2 v k. ú. Svinišťany a na místních komunikacích na poz. p. č. 2619 a 2689 v k ú. Dolany u Jaroměře v intravilánu a extravilánu obcí, dle grafického znázornění v příloze
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Termín: 19. 06. 2023 – 19. 06. 2024
Důvod: výstavba vodovodního řadu přípojek v rámci stavby „Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Sviňišťany, Krabčice a Sebuč“ lokalita Svinišťany a Sebuč.

23.2. 2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí.
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. února 2023. Rádi bychom Vás v souladu s § 65 katastrálního zákona požádali o zveřejnění tohoto seznamu na úřední desce Vašeho úřadu společně s informačním materiálem ÚZSVM, který umožní občanům lépe se v problematice NIV orientovat. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost
do vlastnictví státu. Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední
desce bez přerušení až do data 1. ledna 2024.

8.11. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizováno!
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně:
viz Příloha
opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 následovně
 
vyvěšeno na ÚD 14.9.2021
sejmuto z ÚD 31. 12. 2023

Obecní úřad Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany Královehradecký kraj, tel. +420 491 813 657, obec@dolany-na.cz
design and produce made by © Pavel Spálený - Yučikala Wičaša www.yucikala.net